Title: Charakter protektorátní a okupační správy v Plzni 1939-1945
Other Titles: The Character of the Protectorate and Occupation Administration in Pilsen 1939-1945
Authors: Malý, Daniel
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24665
Keywords: protektorát;okupace;válka;plzeň;správa;heydrich;německá říše;československo;odboj
Keywords in different language: pilsen;war;occupation;protectorate;heydrich;german reich;czechoslovakia;administration;resistance
Abstract: Diplomová práce Charakter protektorátní a okupační správy v Plzni 1939-1945 se snaží o komplexní analýzu vybrané problematiky protektorátní a německé okupační správy v letech 1939-1945, a to konkrétně s regionálním zaměřením na město Plzeň. To patřilo bezesporu s ohledem na svůj přínos pro německou válečnou výrobu mezi velmi významná protektorátní centra. I přes tento nesporný význam, které během války město mělo, však do dnešních dnů nedošlo k vytvoření rozsáhlejší práce, která by toto dějinné období Plzně jako celek detailněji mapovala. Existují pouze dílčí práce, jež jsou zaměřeny na konkrétní fenomény, jakými se v posledních letech například stalo téma osvobození města americkou armádou v roce 1945. Tato práce si rozhodně neklade za cíl tuto mezeru zcela vyplnit, ale alespoň rozšířit informační základnu ve vytyčeném období o méně známá či neznáma fakta se zaměřením na místní a okupační správu. Důraz je především kladen na rozbor jednotlivých proměn a událostí v místní plzeňské správě, a to v kontextu s celoprotektorátními tendencemi a německými snahami o naprosté ovládnutí českého prostoru. Zároveň se práce snaží postihnout dopady německé okupace a vybraných změn na plzeňské obyvatelstvo, kdy například je mapována otázka místního židovského obyvatelstva a jeho diskriminace.
Abstract in different language: The presented thesis The Character of the Protectorate and the Occupation Administration in Pilsen 1939-1945 tries to provide comprehensive analysis of selected problems of protectorate and the German occupation administration and related events between the years 19391945, specifically with a regional focus on the city of Pilsen. Pilsen was undoubtedly with regard to its contribution for the German war production among the very important centers of the protectorate. However, despite this undisputed significance, up today there is no written work about this historical period of Pilsen as a whole, which would have mapped it in more detail. There are only minor pieces of work that are focused on specific phenomena, which in recent years, for example, became a theme of the liberation of Pilsen by the American army in 1945. This work certainly does not aim to completely fill this gap, but at least to expand the information base on the outlined period of less well known or unknown facts, with a focus on the local and the occupation administration, including its impact on the population in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Maly_2016.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
MALY - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce977,22 kBAdobe PDFView/Open
MALY - oponent.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
MALY.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.