Title: Problematické aspekty studia dějin a kultury příspěvek nového historismu
Other Titles: Problematic aspects of the study of history and culture - the contribution of the new historicism
Authors: Zajícová, Nikola
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24686
Keywords: nový historismus;stephen greenblatt;analýza textu;dekonstruktivismus;anekdota;hayden white;clifford geertz;william shakespeare;alžbětinská literatura;identita;čarodějnictví;exorcismus.
Keywords in different language: new historicism;stephen greenblatt;text analysis;deconstructionism;anecdote hayden white;clifford geertz;william shakespeare;elizabethan literature;identity;witchcraft;exorcism.
Abstract: Diplomová práce má za cíl objasnit důvody rozvoje nového historismu Stephena Greenblatta, jeho přínos a snaha konkretizovat novohistorické metody. Pro vypracování teoretické části práce byly použity převážně pramenné zdroje Stephena Greenblatta, Haydena Whita či Clifforda Geertze. Zde jsou obsaženy především informace zobrazující formování nového historismu a jeho vztah k předchozím interpretačním směrům a vznik odborného periodika Representations. Praktická část se zaměřuje na konkrétní prvky alžbětinské literatury.Těmito tématy jsou například dilema identity, hledání paralel mezi Shakespearovým životem a "životy" jeho postav. Dále je brán zřetel na prvky čarodějnictví a exorcismu.
Abstract in different language: Diploma thesis want to clarify reasons for the development of Stephen Greenblatt´s new historicism, its contributions and effort to concretize newhistoricists methods. To elaboration of the theoretical part was mostly used monographs of Stephen Greenblatt, Hayden White and Clifford Geertz. There are primarily includes information showing the formation of the new historicism and its relationship to previous interpretative orientations and the creation of the scientifical journal Representations. The practical part of thesis focuses on specific element sof Elizabethan literature and predominant elements in Shakespeare´s works. These themes are, for example, the dilema of identity, finfing parallels between Shakespeare´s life and "lives" of his characters. There are also také account elements of witchcreft and exorcism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zajicova.pdfPlný text práce753,21 kBAdobe PDFView/Open
zajicova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
zajicova_cerna.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Zajicova_N.pdfPrůběh obhajoby práce493,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.