Název: Vliv výchozího sociálního prostředí na kulturní kapitál jedince - střídavá péče
Další názvy: Impact of social environment on cultural capital of the individual - custody arrangements
Autoři: Navrátilová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24818
Klíčová slova: kulturní kapitál;rodinné prostředí;střídavá péče;genderová role
Klíčová slova v dalším jazyce: cultural capital;family environment;shared custody;gender role
Abstrakt: Má bakalářská práce se věnuje problematice vlivu výchozího sociálního prostředí na předávání kulturního kapitálu na jedince v kontextu střídavé péče. Téma jsem si zvolila zejména proto, že se jedná o fenomén, který je v našem prostředí poměrně nový - tedy trend střídavé péče. Hlavním cílem práce je uchopení problematiky předávání kulturního kapitálu v kontextu rozvodu a následné střídavé péče. Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvalitativní metodu. Ve výzkumu zohledňuji situaci rozvodu a následné střídavé péče z pohledu všech aktérů (tedy obou rodičů a dítěte). S participanty bylo vedeno 12 narativních rozhovorů. 4 participanti (2 chlapci a 2 dívky) ve věkové hranici 22 let a jejich rodiče (2 páry rodičů s ukončeným vysokoškolským vzděláním a 2 páry rodičů s ukončeným středoškolským vzděláním, či učebním oborem zakončeným výučním listem). Hranice 22 let je zvolena z toho důvodu, protože se domnívám, že je participant schopný reflexe. Výzkum ukázal, že ve všech případech byla střídavá péče vnímaná jako benefit. Konkrétně otcové se ke střídavé péči stavěli velice pozitivně. U matek se projevovala problematika ztráty mateřské role, ale finální hodnocení bylo též bráno jako benefit pro dítě.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis describes the influence of default social environment affecting the transmission of cultural capital in the context of shared custody. The reason why I chose this topic is that in our environment it is quite a new phenomenon trend of shared custody. The main goal of the thesis is to grip the issue of transmission of cultural capital in the context of divorce and successive shared custody. In my research I chose a qualitative method. In my research I want to introduce the situation of a divorce and successive shared custody from the point of view of all people (both parents and children). There were twelve narrative interviews conducted with participants. Four participants (two boys and two girls) in the age of 22 maximally and their parents (two pairs of parents with higher education and two pairs of parents with secondary level education or lower one). I chose the limit of the age of 22 because I think that in that age the participant is capable of reflection. The research proved that shared custody was considered as benefit in all cases. Specifically the fathers were very opened to applying shared custody. Mothers displayed the issue of losing maternal role, but the final evaluation was also taken as a benefit for a child.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TEREZA NAVRATILOVA - Bakalarska prace.pdfPlný text práce909,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratilova_ved.pdfPosudek vedoucího práce109,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratilova 2016 posudek_oponentky.docxPosudek oponenta práce24,71 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Navratilova.pdfPrůběh obhajoby práce304,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24818

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.