Title: Faktory které pozitivně nebo negativně ovlivňují naše hodnocení druhých
Other Titles: Factors that positively or negatively affect our assessment of the othes
Authors: Šlaichová, Dana
Advisor: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Referee: Bednárová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24850
Keywords: první dojem;obličej;emoce;hodnocení druhých;atraktivita;důvěryhodnost;společenské stereotypy;vliv médií;status;etnicita;subkultura;socializace;důvěryhodnost;nedůvěryhodnost
Keywords in different language: first impression;face;emotion;evaluation of others;attractiveness;trustworthiness;social stereotypes;media influence;status;ethnicity;subculture;socialization;trustfulness;untrustfulness
Abstract: V práci se autorka zabývá zhodnocením vztahu činitelů ovlivňujících naše negativní nebo pozitivní hodnocení druhých podle vnějšího vzhledu a očekávaného chování, resp. posouzením toho, zda a jaké faktory ovlivňují naše hodnocení ostatních lidí. Dále se také zabývá zhodnocením toho, jaké znaky vystihují nejvíce a nejméně důvěryhodnou osobu z nabídnutého vzorku fotografií, a to za pomoci nalezení odpovědí na autorkou položené otázky. Práce zahrnuje historický přehled vývoje zájmu o vztah fyzického vzhledu a vlastností daného člověka, dále nastínění problematiky utváření prvního dojmu, kapitolu zabývající se tématem obličeje a jeho změnami vlivem emocí, dále je zmíněna např. otázka atraktivity. V závěru teoretické části jsou rozebrány jednotlivé faktory, které se podílejí na utváření prvního dojmu. Následuje výzkumná část, kde jsou zhodnoceny cíle práce a zodpovězeny otázky, které si autorka práce v průběhu dokazování položila
Abstract in different language: In this work the author deals with the evaluation of the factors affecting our relationship positive or negative evaluation of others by external appearance and expected behavior, respectively assessing whether and what factors affect our assessment of other people. There also remains appreciation of what the characters describe the most and the least trustworthy person from the provided sample photos, with the help find answers to the questions the author. Work includes a historical overview of the development of interest in the relationship of physical appearance and characteristics of the person, as well as outlining the issues of the first impression formation, the chapter dealing with the theme of the face and its changes due to emotions, it is also mentioned eg. The question of attractiveness. In conclusion, the theoretical part deals with the various factors that contribute to the formation of the first impression. The following is part of the research, which evaluates the aims and answers questions that the author of the work during the evidence specified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP final DS.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Slaichova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce976,38 kBAdobe PDFView/Open
Slaichova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce969,9 kBAdobe PDFView/Open
Slaichova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce381,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.