Title: Náboženské války ve Francii a v Českých zemích
Other Titles: Wars of religion in France and Bohemia
Authors: Zálohová, Marcela
Advisor: Černíková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Horová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24886
Keywords: husitská revoluce;husité;české stavovské povstání;bílá hora;země koruny české;náboženské války;bartolomějská noc;protestanti;hugenoti;kalvinismus
Keywords in different language: the hussite revolution;hussites;the uprising of the czech estates;white mountain;the countries of czech crown;wars of religion;st. bartholomew´s day massacre;protesnats;huguenots;calvinism
Abstract: Tato bakalářská práce je věnována dvěma velkým náboženským konfliktům, které se v Evropské historii odehrály, tedy Husitským válkám, poté Českému stavovskému povstání, které vyústilo v 30letou válku a nakonec hugenotským válkám ve Francii, které jsou známy převážně masakrem protestantů, který se odehrál 24.8.1572 a je známý jako Bartolomějská noc. Cílem této práce je popsat a následně porovnat kalvinismus a utrakvismus, dále příčiny, průběh a důsledky těchto konfliktů. Poté porovnat situaci protestantů před a po válkách a to v obou zemích samostatně. A nakonec zhodnotit jaký vliv měly války na světovou politiku a jestli se státy během válek vzájemně ovlivnily.
Abstract in different language: This thesis is dedicated to two big religious war conflicts in European history, Hussite revolution and the Uprising of the Czech Estates, which escalated into the 30-year-war. And to huguenot wars in France, known mostly for the massacre of protestants, which happened on 24.August 1572 and is widely known as the St. Bartholomew's Day massacre. The target of this thesis is to describe and later compare calvinism and utraquism, the causes, the course and the consequences of these conflicts. Then to compare the protestant´s situation before and after the wars, and the comparison will be done for both countries individually. And finaly to assess the influence wars had on the world´s politics and if the countries influenced themselves during wars.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Marcela Zalohova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Zalohova oponent.PDFPosudek oponenta práce709,96 kBAdobe PDFView/Open
Zalohova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce678,19 kBAdobe PDFView/Open
Zalohova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce502,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.