Název: Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR
Další názvy: Social and legal aspects of the family status in Czech Republic
Autoři: Lískovcová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2570
Klíčová slova: rodina;rodičovská zodpovědnost;opuštěné děti;náhradní rodinná péče;osvojení;poručenství;opatrovnictví;náhradní výchovná péče;ústavní výchova;ochranná výchova;pěstounská péče;předpěstounská péče;profesionální pěstounská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: family;family responsibility;vacatio children;spare family care;adoption;tutelage;custody;spare educational care;institutional education;constitutional education;foster care;pre-foster care;professional foster care
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělana do dvou obsáhlých částí - teoretické a výzkumné. Teoretická část pojednává o pěstounské péči jako takové a jejím místě v systému náhradní rodinné péče v ČR. Pozornost je zaměřena především na druhy pěstounské péče, prameny právní úpravy, na zprostředkování pěstounské péče a rozhodování o ní, na její hmotné zabezpečení a nakonec i na možnosti jejího zániku. Další obsáhlá kapitola části teoretické je věnována novému pojetí pěstounské péče a to tzv. profesionální pěstounské péče. Výzkumná část pak pojednává o otázce zavedení profesionální pěstounské péče do našeho systému náhradní rodinné péče. Výzkum byl prováděn prostřednictvím elektronického dotazování odborníků z oblasti náhradní rodinné péče a cílem bylo zmapovat názory a postoje odborné veřejnosti k této problematice. V závěru své práce uvádím zhodnocení celého výzkum a nakonec i celé bakalářské práce.
Abstrakt v dalším jazyce: My Bachelor work have two parts - theoretical and research part. In the theoretical part I deal with spare family care, with sight of fostercare. The work explains the concept of foster care, her originand doom. In context of the fosterer it limits their rights and duty. Next capter of the work relates to a material comforts of the child and a different types of foster care. For finishing these problematic I indicate too the others models care about vacation children (it is constitutional education, protective education, adoption and tutelage). Next big part of the work deal with new type of foster care - professional foster care. In final capters I deal with the research. The research part I aimed to question of professional foster care in Czech republic. The research was provided by the form of questionnaire. This questionnaire was sended to experts in area of spare family care. At the end of my Bachelor work I mention the evaluation of my whole research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Liskovcova Jana.pdfPlný text práce610,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskovcova-VP.pdfPosudek vedoucího práce640,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskovcova-OP.pdfPosudek oponenta práce382,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskovcova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce268,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2570

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.