Název: Řízený vývoj mikrostruktury vícefázových ocelí
Další názvy: Controlled evolution of microstructure of multiphase steels
Autoři: Vomáčka, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Ludmila
Oponent: Jandová, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2640
Klíčová slova: quenching and partitioning;inkrementální deformace;termomechanické zpracování;vysocepevné oceli;zbytkový austenit;termomechanický simulátor;barevné leptání
Klíčová slova v dalším jazyce: quenching and partitioning;incremental deformation;thermomechanical processing;high-strength steel;retained austenite;thermomechanical simulator;colour etching
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá termomechanickým zpracováním Quenching and Partitioning modifikovaným o inkrementální deformaci. Experiment byl proveden na třech tavbách se stejným obsahem uhlíku a odlišným obsahem křemíku a manganu. V experimentálním programu byl zkoumán vliv rychlosti ochlazování a vliv chemického složení na vývoj struktury a mechanické vlastnosti. Získané struktury byly analyzovány pomocí světelné, laserové konfokální a elektronové řádkovací mikroskopie. Použito bylo běžné i barevné leptání. Mechanické vlastnosti byly stanoveny tahovou zkouškou a měřením tvrdosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with heat treatment for steels called Quenching and Partitioning which is modified by an incremental deformation. Experiment was performed on three steels with constant content of carbon and different contents of silicon and manganese. The effect of cooling rate and chemical composition on microstructure evolution and mechanical properties was examined. Obtained microstructures by classic and colour etching technics were analysed by light, laser confocal and scanning electron microscopy. Mechanical properties were determined by a tensile test and hardness measurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vomacka_Miroslav_2012.pdfPlný text práce5,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Vomacka_12.tifPosudek vedoucího práce50,77 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Vomacka_12.tifPosudek oponenta práce173,09 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Vomacka.tifPrůběh obhajoby práce40,24 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2640

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.