Title: Analýza síťování ethylen-vinyl acetátu používaného ve fotovoltaických panelech
Other Titles: Analysis of crosslinking reaction of ethylene-vinyl acetate encapsulant used in photovoltaic modules
Authors: Bartůňková, Monika
Advisor: Polanský, Radek
Referee: Prosr, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2660
Keywords: fotovoltaika;ethylen-vinyl acetát;zapouzdřovací materiál;síťování;absorpční charakteristika;rezistivita;polarizační index
Keywords in different language: photovoltaic;ethylene-vinyl acetate;encapsulant;cross-linking;absorption characteristic;resistivity;polarization index
Abstract: Cílem diplomové práce je optimalizace procesu síťování ethylen-vinyl acetátové folie, používané pro zapouzdření ve fotovoltaických panelech. U vzorků vystavených rozdílným síťovacím teplotám a tlakům byly nejprve porovnány teplotní závislosti proudu, permitivity a ztrátového činitele (v teplotním rozmezí 21 - 170 °C). Dále byla aplikována diferenční skenovací kalorimetrie. Určení optimálních podmínek síťování bylo založeno na proměřených absorpčních proudů a následném dopočítání polarizačních indexů (minutového i desetiminutového) a vnitřní rezistivity. Výsledky experimentu prokázaly, že u dodaného materiálu je možné síťovat při teplotě 135 °C (oproti výrobcem udávané hodnotě 150 °C), což je ekonomicky výhodnější
Abstract in different language: The target of the master thesis is focused on process optimization of an ethylene-vinyl acetate encapsulant used in photovoltaic panels crosslinking. The delivered samples previously exposed to different crosslinking temperatures and pressures were first put to the tests of temperature dependence (in temperature range 21- 170°C). Then these samples were analyzed by differential scanning calorimetry. The optimal conditions determination of crosslinking was based on the measurement of absorption characteristics and calculation of polarization indexes (1 min and 10 min) and specific volume resistance afterwards. The results of the experiment revealed that it is possible to modify condition for crosslinking (lower the temperature from 150°C provided by the manufacturer to 135°C) and make it less economically demanding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09N0004P - Monika Bartunkova.pdfPlný text práce6,17 MBAdobe PDFView/Open
040782_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,37 kBAdobe PDFView/Open
040782_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,09 kBAdobe PDFView/Open
040782_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.