Název: Finanční aspekty personální činnosti podniku
Další názvy: Financial Aspects of Personnel Activites
Autoři: Rezková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Oponent: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26653
Klíčová slova: řízení lidských zdrojů;personální činnosti;analýza personálních činností;zaměstnanecké benefity
Klíčová slova v dalším jazyce: human resource management;human resources;personnel activities;analysis of personnel activities;employee benefits
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu stavu personálních činností ve Fakultní nemocnici Plzeň, na vyhodnocení dotazníkového šetření týkajícího se spokojenosti zaměstnanců s nabídkou zaměstnaneckých benefitů a na základě provedené analýzy a komparace s teoretickými východisky na doporučení k optimalizaci. Teoretická část práce determinuje vývojové fáze řízení lidských zdrojů, vymezuje řízení lidských zdrojů a charakterizuje personální činnosti. Praktická část diplomové práce charakterizuje organizaci Fakultní nemocnice Plzeň, analyzuje personální činnosti dle teoretické klasifikace, vyhodnocuje dotazníkové šetření zaměřené na nabídku zaměstnaneckých benefitů a formuluje závěrečná doporučení k optimalizaci. Tato doporučení pro FN Plzeň vstupují v podobě konkrétních návrhů na zlepšení jednotlivých personálních činností.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on analysis of state of personnel activities at the University Hospital Pilsen, on the evaluation of the questionnaire concerning employee satisfaction with a range of employee benefits and based on the analysis and comparison of the theoretical bases on recommendations for optimization. The theoretical part determines the developmental stages of human resource management, defines human resource management and characterizes personnel activities. The practical part describes the organization of the University Hospital in Pilsen, analyzes personnel activities according to the theoretical classification, evaluates questionnaire aimed to offer employee benefits and formulates final recommendations for optimization. These recommendations for University Hospital Plzen enter into concrete proposals for improving the human resources practices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Rezkova_Aneta.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce544,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce551,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce348,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.