Název: Elektrické vlastnosti kompozitních materiálů s plnivy na bázi vodivých polymerů
Další názvy: Electrical properties of composites with conductive polymer-based fillers
Autoři: Zigler, Martin
Vedoucí práce/školitel: Vik, Robert
Oponent: Kučerová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2672
Klíčová slova: kompozitní materiály;vodivé polymery;polyanilin;epoxidová pryskyřice;epoxidová matrice;perkolační práh;vodivá plniva
Klíčová slova v dalším jazyce: composite materials;conductive polymers;polyaniline;epoxy resin;epoxy matrix;percolation threshold;conductive fillers
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku kompozitních materiálů s plnivy na bázi vodivých polymerů. První dvě kapitoly obsahují literární rešerši na téma kompozitních materiálů a polymerů s vlastní vodivostí. Práce dále obsahuje popis přípravy vzorků kompozitů s matricí z epoxidové pryskyřice plněné polyanilinem, který byl dopovaný kyselinou sírovou a kyselinou octovou. U vzorků kompozitů byly poté měřeny stejnosměrné a frekvenční charakteristiky. Poslední kapitola obsahuje vyhodnocení výsledků měření a diskuzi k nim.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is concerned with the composite materials with fillers based on inherently conductive polymers. The first two chapters contain literature review of composite materials and intrinsically conductive polymers. The master thesis also describes the preparation of composite samples consisting of an insulating epoxy resin matrix and conducting polyaniline additives, which were doped by sulfuric and acetic acids. The electrical characteristics (DC and frequency) of the composite samples were measured and these measurements are evaluated and discussed in the last chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZIGLER_DP.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zigler_V.pdfPosudek vedoucího práce643,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047332_oponent.pdfPosudek oponenta práce450,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047332_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.