Title: Ontogeneze a morální vývoj podle J. Piageta a jeho kritiků
Other Titles: Ontogeny and Moral Development According to J. Piaget and his critics
Authors: Mertlová, Lenka
Advisor: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Referee: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26759
Keywords: piaget;morální úsudek;morální vývoj;ontogeneze;vývojová stádia;sociálně-kognitivní teorie
Keywords in different language: piaget;moral judgement;moral development;ontogeny;stages of development;socio-cognitive theory
Abstract: Cílem této bakalářské práce je pojednat o koncepci morálního vývoje Jeana Piageta a jeho kritiků, zejména Lawrence Kohlberga a Eleanor Maccobyové. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje definice morálky a termínů, které s ní souvisejí. Další část se zaměřuje na Piagetovu koncepci morálního vývoje, pojednává zde o jeho výzkumných metodách, morálních stádiích a vysvětluje pojmy, které sám vymyslel. Práce se zmiňuje o některých vývojových teoreticích, kteří Piagetovu teorii kriticky zhodnocují. Třetí část blíže pojednává o jednom z Piageotových kritiků - Kohlbergovi, zmiňuje se o jeho výzkumných metodách, stádiích a úrovních morálního usuzování. Poslední kapitola pojednává o sociálně-kognitivní teorii Maccobyové.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on Piaget's concept of moral development and its critics, especially Lawrence Kohlberg and Eleanor Maccoby. The thesis is divided into four parts. The first part contains of definition of morality and terms related to it. Next part is focused on Piaget's concept of moral development, discusses about Piaget's methods of research, stages of moral development and explains terms he invented. There are mentioned some developmental theorists who critically analysed Piaget's theory. Third part deals with one of Piaget's critics Kohlberg. This part refers to his methods of research and stages and levels of moral judgement. The last chapter discusses Maccoby's socio-cognitive theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Mertlova.pdfPlný text práce876,24 kBAdobe PDFView/Open
mertlova_murgas.pdfPosudek vedoucího práce647,69 kBAdobe PDFView/Open
mertlova_kratochvil_new.pdfPosudek oponenta práce823,92 kBAdobe PDFView/Open
mertlova_O.pdfPrůběh obhajoby práce395,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.