Název: Indukční kelímková pec s grafitovým kelímkem
Další názvy: Induktion crucible furnace with graphitic crucible
Autoři: Procházková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Schäferling, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2677
Klíčová slova: elektromagnetické pole;Maxwellovy rovnice;mikrovlnné záření;magnetron;asfalt;plast;dielektrický ohřev;mikrovlnná trouba;infračervený sálavý panel
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic field;Maxwell´s equations;microwave radiation;magnetron;asphalt;plastic;dielectric heating;infrared radiant panel
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou indukčních kelímkových pecí. V první kapitole je popsána teorie indukčního ohřevu se zaměřením na tavení kovů. Druhá a třetí kapitola je zaměřena na teoretický rozbor tavení vsázky, konkrétně na rozdíly v elektricky nevodivém a elektricky vodivém kelímku a jejich dopad na návrh tavicího zařízení. V dalších kapitolách jsou stanoveny základní geometrické a elektrické parametry tavicího zařízení na tavení 100 kg stříbra. Poslední kapitoly pojednávají o rozdílech parametrů pro tavení v elektricky nevodivém a elektricky vodivém kelímku. Nakonec mé práce jsem stanovila závěry pro praxi z pohledu hodnocení kritériem 3E.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with induction crucible furnaces problem. There is described a theory of induction heating for melting of metals in the first chapter. The second and third chapter focuses on the theoretical analysis of a cast, specifically the differences in the electrically non-conductive and electrically conductive crucible and their impact on the design melting equipment. There are established the basic geometrical and electrical parameters of melting equipment for melting 100 kg of silver in following chapters. The last chapters deal with the differences in melting parameters for electrically non-conductive and electrically conductive crucible. Finally, I determined conclusion for practice for the evaluation criterion 3E.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
monika prochazkova - dp - indukcni kelimkova pec s grafitovym kelimkem.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_V.pdfPosudek vedoucího práce567,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_O.pdfPosudek oponenta práce669,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047337_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce125,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2677

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.