Title: Renesanční přírodní filosofie: Magia naturalis a philosophia naturalis v kontextu renesančního vědění
Other Titles: Renaissance Natural Philosophy: Magia Naturalis and Philosophia Naturalis in the Context of Renaissance Knowledge
Authors: Kolářová, Andrea
Advisor: Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26783
Keywords: renesance;renesanční magie;přírodní magie;agrippa z nettesheimu;giordano bruno;okultní filosofie;kabala;sympatie
Keywords in different language: renaissance;renaissance magic;natural magic;agrippa of nettesheim;giordano bruno;occult philosophy;kabbalah;sympathy
Abstract: Předmětem bakalářské práce je renesanční magia naturalis, primárně koncepce renesanční magie Arippy z Nettesheimu a Giordana Bruna. Úvodní kapitola pojednává o renesanční filozofii se zaměřením na charakteristiku renesanční magie a zdůraznění jejího přínosu renesančním myslitelům. Zmiňuji se také o hlavních zdrojích renesanční magie, jejím využití a rozdělení. Další kapitola je věnována Agrippovi z Nettesheimu a jeho dílu Okultní filosofie. Předkládám podrobnou analýzu částí tohoto díla a tím poukáži na hlavní prvky jeho pojetí magie. Následující část je zaměřena na koncepci magie Giordana Bruna a především na interpretaci jeho díla Magie, pouta a dialog renesančního filozofa. V této části práce předkládám podobnosti mezi jejich koncepcemi magie a poukazuji na to, že Agrippovo dílo Okultní filosofie pro Bruna představovalo hlavní inspiraci a zdroj jeho magických spisů.
Abstract in different language: The theme of my bachelor's thesis is the "Renaissance Magic", primarily the concept of magic of Agrippa of Nettesheim and Giordano Bruno. The introductory chapter of my thesis deals with the Renaissance epoch and I focus on the characteristic of the renaissance magic and the important role of magic for renaissance philosophers. I also mention major sources of renaissance magic, its use and classification. The next chapter is about Agrippa of Nettesheim and his work Occult Philosophy. I present a detailed analysis of its parts and thus I point out the main elements of his concept of magic. In the next part I focus on the conception of magic of Giordano Bruno and primarily on the interpretation of his work Magic, Bonds and the Dialogue of a Renaissance Philosopher. In this part of my work I present similarities between their conceptions of magic and I point out that Agrippas work Occult Philosophy is the main inspiration for Bruno and a source of his magic works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Andrea Kolarova.pdfPlný text práce716,64 kBAdobe PDFView/Open
kolarova_cerna.pdfPosudek vedoucího práce639,28 kBAdobe PDFView/Open
kolarova_kastnerova.pdfPosudek oponenta práce553,02 kBAdobe PDFView/Open
kolarova_O.pdfPrůběh obhajoby práce375,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.