Title: Problém poznání v pojetí R. Descarta
Other Titles: The problem of knowledge in conception of R. Descartes
Authors: Kynkalová, Martina
Advisor: Paitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
Referee: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26786
Keywords: problém poznání;princip cogito;metodická pochybnost;pravidla pro vedení rozumu;rozprava o metodě;meditace o první filosofii;principy filosofie
Keywords in different language: problem of knowledge;cogito principle;methodical doubt;rules for the direction of the mind;discourse on the method;meditations on first philosophy;principles of philosophy
Abstract: Ve své bakalářské práci se věnuji problému poznání u novověkého filosofa Reného Descarta. Cílem mé práce bylo popsat Descartův specifický přístup k epistemologické problematice. K tomuto cíli jsem dospěla pomocí analýzy a interpretace čtyř Descartových stěžejních spisů. Těmi byli: Pravidla pro vedení rozumu, Rozprava o metodě, Meditace o první filosofii a Principy filosofie. S přihlédnutím k sekundární literatuře jsem provedla komparaci způsobů Descartova uchopení problému poznání ve zmíněných čtyřech primárních dílech.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a philosopher R. Descartes and his conception of knowledge. The objective of this piece was to reflect Descartes´ specific aproach to questions about epistemology. I accomplished this objective with a use of interpretation of his four fundamental publications. Those are: Rules for the direction of the mind, Discourse on the method, Meditations on first philosophy and Principles of philosophy. I made a comparison of Descartes´ methods of handling the problem of knowledge, that he poses in those four mentioned writings, with a consideration of secondary literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martina Kynkalova.pdfPlný text práce740,85 kBAdobe PDFView/Open
kynkalova_paitlova.pdfPosudek vedoucího práce605,17 kBAdobe PDFView/Open
kynkalova_murgas.pdfPosudek oponenta práce570,94 kBAdobe PDFView/Open
kynkalova_O.pdfPrůběh obhajoby práce417,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.