Title: Antigoné: poetika moderních adaptací (Brecht, Anouilh, Uhde)
Other Titles: Antigoné: poetics of modern adaptations (Brecht, Anoulh, Uhde)
Authors: Vítková, Petra
Advisor: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Jiráková Karolína, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26797
Keywords: kulturně - historické pozadí;antické drama;sofoklés;aristotelské pojetí;etický pohled;inteligence emocí;epické divadlo;zcizující efekt;sofoklovský svět;2. světová válka
Keywords in different language: cultural-historical context;ancient drama;sophocles;aristotelian conception;ethical problem;emotional intelligence;epic theatre;alienating effect;sophocles´ world;world war ii.
Abstract: V bakalářské práci jsem představila slavnou Sofoklovu tragédii Antigoné a její odraz v adaptacích tří dramatiků 20. století. Nejdříve jsem se zaměřila na kulturně-historický kontext, ve kterém vznikalo Sofoklovo drama, a následně představila Sofoklovo dramatické zpracování námětu. Následovalo představení jednotlivých znaků tragédie, jak korespondují s teorií v Aristotelově Poetice. Při interpretaci Antigony navazuji na americkou filosofku Marthou C. Nussbaumovou, která Sofoklovo dílo uchopuje jako etickou problematiku. Antigoné se stala inspirací pro tři dramatiky 20. století, jejichž rozbor textů je v práci dále prováděn. Analyzovala jsem texty německého dramatika Bertolta Brechta, českého autora Milana Uhdeho a francouzského dramatika Jeana Anouilha. Cílem bakalářské práce bylo hledání, v jakých znacích se novodobá dramata shodují či rozcházejí s tím, co nacházíme v analýze Sofoklovy tragédie za pomoci Aristotelovy Poetiky. Snažila jsem se nalézt podnět, který autory inspiroval k sepsání adaptací a zároveň porovnat, do jaké míry se tito autoři odklánějí od základní koncepce a myšlenky, kterou do Antigony vložil Sofokles.
Abstract in different language: In the bachelor thesis I introduced Sophocles´ famous tragedy Antigoné and its reflection in adaptations of three dramatists of the 20th century. At first I focused on the cultural-historical context in which Sophocles´ drama was created. Then I introduced particular characteristics of tragedy and how they corespond with Aristotele´s theory in Poetics. With my interpretation of Antigoné I refer to the american philosopher Martha C. Nussbaum who takes Sophocles´ work as an ethical problem. Antigoné inspired three dramatists of the 20th century. I analyzed their text. The aim of the bachelor thesis was to search for characters in which modern dramas agree or disagree with what we find in analysis of Sophocles´ tragedy with help of Aristotelé´s Poetics. I also wanted to find what inspired authors to write their adaptations and possibly evaluate the success of fulfilling their intentions which they had while creating them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Petra_Vitkova_Sofoklova_Antigone_2017.pdfPlný text práce715,33 kBAdobe PDFView/Open
vitkova_jirakova.pdfPosudek oponenta práce172,87 kBAdobe PDFView/Open
vitkova_blahutkova.pdfPosudek vedoucího práce847 kBAdobe PDFView/Open
vitkova_O.pdfPrůběh obhajoby práce297,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.