Název: Magnetický obvod budící magnetické pole zadané velikosti
Další názvy: Magnetic circuit producing magnetic field of specific properties
Autoři: Pelikán, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Ulrych, Bohuš
Oponent: Karban, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2681
Klíčová slova: magnetické pole;magnetický tok;magnetická indukce;magnetická intenzita;pracovní komora;permanentní magnet;Hallova sonda;metoda konečných prvků;měření
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic field;magnetic flux;magnetic induction;magnetic intensity;working chamber;permanent magnet;Hall probe;finite element method;measurement
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na navržení magnetického obvodu budícího v daném objemu magnetické pole zadané velikosti. V práci jsou popsány jednotlivé kroky od návrhu, sestrojení až po jeho proměření. Jsou zde uvedeny vlastnosti jednotlivých součástí. V závěru této práce je provedeno zhodnocení magnetického obvodu a naznačeny cesty dalšího zdokonalení. V příloze jsou uvedeny výrobní výkresy jednotlivých částí magnetického obvodu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed at designing the magnetic circuit in the excitation volume of the magnetic field specified size. The paper describes the steps from design to construction of the measurement. There are the properties of individual components. In conclusion, this study is an assessment of magnetic circuit, and outlined ways of further improvement. The annex provides manufacturing drawings of individual parts of the magnetic circuit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Pelikan.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047342_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047342_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047342_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2681

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.