Title: Magnetický obvod budící magnetické pole zadané velikosti
Other Titles: Magnetic circuit producing magnetic field of specific properties
Authors: Pelikán, Jiří
Advisor: Ulrych, Bohuš
Referee: Karban, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2681
Keywords: magnetické pole;magnetický tok;magnetická indukce;magnetická intenzita;pracovní komora;permanentní magnet;Hallova sonda;metoda konečných prvků;měření
Keywords in different language: magnetic field;magnetic flux;magnetic induction;magnetic intensity;working chamber;permanent magnet;Hall probe;finite element method;measurement
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na navržení magnetického obvodu budícího v daném objemu magnetické pole zadané velikosti. V práci jsou popsány jednotlivé kroky od návrhu, sestrojení až po jeho proměření. Jsou zde uvedeny vlastnosti jednotlivých součástí. V závěru této práce je provedeno zhodnocení magnetického obvodu a naznačeny cesty dalšího zdokonalení. V příloze jsou uvedeny výrobní výkresy jednotlivých částí magnetického obvodu.
Abstract in different language: This thesis is aimed at designing the magnetic circuit in the excitation volume of the magnetic field specified size. The paper describes the steps from design to construction of the measurement. There are the properties of individual components. In conclusion, this study is an assessment of magnetic circuit, and outlined ways of further improvement. The annex provides manufacturing drawings of individual parts of the magnetic circuit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Pelikan.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
047342_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,92 kBAdobe PDFView/Open
047342_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,12 kBAdobe PDFView/Open
047342_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.