Název: Nanomateriály pro elektrotechniku
Další názvy: Nanomaterials for electrical engineering
Autoři: Harvánek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Václav
Oponent: Šašek, Lumír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2687
Klíčová slova: dielektrika;kompozit;nanokompozit;nanoplniva;epoxidová pryskyřice;polymery;fenomenologické měřící metody;strukturální měřící metody
Klíčová slova v dalším jazyce: dielectric;composite;nanocomposite;nanofillers;epoxy resin;polymers;phenomenological diagnostic methods;structural diagnostic methods
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá implementací nanočástic do kompozitních systémů pro elektroizolační aplikace. Teoretická část obsahuje možnosti použití kompozitních materiálů v elektrotechnice. Dále přináší poznatky o nanokompozitech a změnách elektrických vlastností při použití těchto nanokompozitů. Závěr teoretické části poukazuje na izolační vlastnosti, které jsou potřebné pro ochranu veškerých elektrických zařízení. Praktická část diplomové práce vznikla spoluprací s ÚMCH Akademie věd ČR a obsahuje výsledky a diskuze výsledku nanokompozitu na bázi epoxidové pryskyřice a silikátové fáze připravené in situ sol-gel procesem z tetraethoxysilanu (TEOS).
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted thesis deals with the implementation of nanoparticles into composite systems for electrical applications. The theoretic part contains the possibility of using composite materials in electrical engineering. Also it brings knowledge of the nanocomposites and changes of electrical properties when using these nanocomposites. The end of the theoretic part refers to the insulation properties that are necessary for the protection of all electric equipment. The practical part of the thesis has originated from the cooperation with IMC, Academy of Sciences in the Czech Republic and includes results and discussion based of an epoxy resin and silicate phases prepared in situ of the sol-gel process of tetraethoxysilanu (TEOS).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Lukas Harvanek.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047349_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047349_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047349_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2687

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.