Title: Nanomateriály pro elektrotechniku
Other Titles: Nanomaterials for electrical engineering
Authors: Harvánek, Lukáš
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Šašek, Lumír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2687
Keywords: dielektrika;kompozit;nanokompozit;nanoplniva;epoxidová pryskyřice;polymery;fenomenologické měřící metody;strukturální měřící metody
Keywords in different language: dielectric;composite;nanocomposite;nanofillers;epoxy resin;polymers;phenomenological diagnostic methods;structural diagnostic methods
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá implementací nanočástic do kompozitních systémů pro elektroizolační aplikace. Teoretická část obsahuje možnosti použití kompozitních materiálů v elektrotechnice. Dále přináší poznatky o nanokompozitech a změnách elektrických vlastností při použití těchto nanokompozitů. Závěr teoretické části poukazuje na izolační vlastnosti, které jsou potřebné pro ochranu veškerých elektrických zařízení. Praktická část diplomové práce vznikla spoluprací s ÚMCH Akademie věd ČR a obsahuje výsledky a diskuze výsledku nanokompozitu na bázi epoxidové pryskyřice a silikátové fáze připravené in situ sol-gel procesem z tetraethoxysilanu (TEOS).
Abstract in different language: Submitted thesis deals with the implementation of nanoparticles into composite systems for electrical applications. The theoretic part contains the possibility of using composite materials in electrical engineering. Also it brings knowledge of the nanocomposites and changes of electrical properties when using these nanocomposites. The end of the theoretic part refers to the insulation properties that are necessary for the protection of all electric equipment. The practical part of the thesis has originated from the cooperation with IMC, Academy of Sciences in the Czech Republic and includes results and discussion based of an epoxy resin and silicate phases prepared in situ of the sol-gel process of tetraethoxysilanu (TEOS).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Lukas Harvanek.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
047349_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,63 kBAdobe PDFView/Open
047349_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,99 kBAdobe PDFView/Open
047349_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.