Title: Pobyt venku jako specifická forma vzdělávání zaměřená na enviromentální výchovu v lesních mateřských školách
Other Titles: Being outside as a specific form of education focused on environmental education in forest kindergartens
Authors: Troupová, Petra
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26965
Keywords: lesní školky;děti v přírodě;environmentální výchova;odcizování přírodě
Keywords in different language: forest kindergartens;children in nature;environmental education;nature deficit disorder
Abstract: Bakalářská práce je členěna na dvě části.Teoretická část poukazuje na fenomén posledních let, kdy dochází k tomu, že děti tráví většinu času v interiéru, a vzniká tak jev nazvaný odcizování dětí přírodě. Dále se věnuje tomu, jak lze zprostředkovat dětem přírodu v klasické mateřské škole. Představeny jsou lesní mateřské školy-jejich vznik, inspirace ze zahraničí, legislativní ukotvení. Dále se zabývá environmentální výchovou, její historii, zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a obecným cílům, ke kterým environmentální výchova směřuje a metodám, které lze využít.Cílem výzkumného šetření v empirické části je zjistit, jak podle pedagogů lesních mateřských škol ovlivňuje pobyt v přírodě environmentální výchovu.Data byla získávána ve třech lesních mateřských školách prostřednictvím rozhovorů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is divided into two main parts.The theoretical part illustrates a phenomenon of recent years, namely that children have been spending the majority of their time indoors, giving rise to a phenomenon known as nature deficit disorder. Then it focus on how to mediate nature to children in a classic kindergarten. There are presented forest kindergartens - their emergence, inspiration from abroad, and the related legislation. The bachelor thesis also focuses on environmental education, its history, its enshrining in the Framework Educational Programme for Preschool Education, and the general objectives we want to achieve in environmental education and the methods that can be used. The objective of the empirical part of this research is to discover how teachers in forest kindergartens perceive the natural environment in relation to environmental education. Data were collected in three forest kindergartens through content analysis of documents and interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Troupova_BP_Pobyt venku.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Troupova VP182.pdfPosudek vedoucího práce609,32 kBAdobe PDFView/Open
troupova OP187.pdfPosudek oponenta práce588,58 kBAdobe PDFView/Open
Troupova.JPEGPrůběh obhajoby práce401,68 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.