Title: Didaktická hra jako prostředek rozvoje předškolního dítěte v mateřských školách v okrese Plzeň-jih
Other Titles: Didactic game as means of development of preschool children in kindergartens in the district Plzeň-jih
Authors: Marešková, Jaroslava
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26976
Keywords: didaktická hra;rozvoj dítěte;diagnostika
Keywords in different language: didactic game;child development;diagnostics
Abstract: Nosným tématem mé bakalářské práce je didaktická hra jakožto prostředek k všestrannému rozvoji dětí v předškolním věku. Mým cílem bylo analyzovat, zda existuje přímá úměra mezi použitím didaktických her a jejich kladným vlivem na rozvoj dítěte. Abych na tuto otázku získala odpověď, zvolila jsem kvantitativní metodu, dotazník. Dotazník byl rozeslán do všech mateřských škol na území okresu Plzeň jih. Došla jsem k závěru, že didaktická hra je jednou příčinou rozvoje dětí a měla by se používat současně s dalšími prostředky. Také jsem zjistila, že hra, jež rozvíjí oblast, která je pro děti obtížná, může být při správné motivaci a vhodném zařazení oblíbená stejně jako jiné hry. A rovněž hra, ve které vyniká schopnost dítěte, může být méně oblíbená než jiné hry. Proto je důležité hry obměňovat, sledovat dětské projevy a přistupovat k dětem individuálně. Také je vhodná důkladná příprava herní činnosti. Zároveň bychom měli dětem nabízet hry, které děti dokážou zvládnout, ale současně pro ně nejsou moc jednoduché.
Abstract in different language: Topic of my bachelor work is a didactic game as means to universal development of preschool age children. My aim was to analyse whether there is exist direct proportion between usage of didactic games and their positive influence on development of the child. To answer that question I chose a quantitative method i.e. questionnaire. It was sent out to all kindergartens in the Pilsen-south district. I came to the conclusion that didactic game is one of the causes of children´s development and it should be used at the same time with other means. I also found out that the game which is developing area that it is difficult for children but with correct motivation and appropriate inclusion might be as favourite as other games. And also the game in which child´s ability excel might be less favourite than the others. That is why is important to change games, watch children´s display and approach to them individually. Also careful game preparation activity is suitable. At the same time we should offer children games that they are able to manage but they are not that easy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Mareskova Jaroslava.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Mareskova VP179.pdfPosudek vedoucího práce610,09 kBAdobe PDFView/Open
Mareskova OP171.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Mareskova O218.pdfPrůběh obhajoby práce346,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.