Title: Systém odměňování a trestání dětí ve vybraných mateřských školách v Plzni
Other Titles: A system of rewards and punishments in various nursery schools in Pilsen
Authors: Holoubková, Anna
Advisor: Dubec Michal, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26987
Keywords: odměny; tresty; respekt; morální vývoj; psychika; komunikace.
Keywords in different language: reward;punishment;respect;moral development;psyche;communication.
Abstract: Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá psychikou dítěte v předškolním věku, věnuje se morálnímu vývoji jedince. Dále se práce zabývá charakteristikou, fungováním i důsledky trestů. Následně se práce věnuje odměnám, charakterizuje je, zabývá se též jejich fungováním a důsledky. Teoretická část dále popisuje odměňování a trestání dětí s ohledem na předškolní věk, zabývá se motivací, pravidly a řádem v MŠ. Teoretická část se v neposlední řadě věnuje konceptu Respektovat a být respektován. Výzkum v praktické části práce je zaměřený na pedagogy z vybraných MŠ. Cílem výzkumu je zjistit, jaké odměny a tresty se ve vybraných MŠ užívají, jaký je postoj pedagogů ke konceptu Respektovat a být respektován. Cílem práce je také zjistit, jestli existují rozdíly v přístupu k odměnám a trestům mezi vybranými typy předškolních zařízení.
Abstract in different language: In the theoretical part, this paper reports on child psychology in pre-school age and moral development of individuals. It characterizes punishments and rewards and their consequences. Furthermore it deals with punishment and rewarding of the children, motivation and rules in kindergartens. Research in the practical part is focused on teachers in selected kindergartens. Main aim of the research is to find out, what rewards and punishments teachers use, and also what do they think about educational concept to respect and to be respected. The second aim is to find out whether there are any differences in rewards and punishments between selected types of pre-school facilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holoubkova.pdfPlný text práce973,94 kBAdobe PDFView/Open
Holoubkova VP023.pdfPosudek vedoucího práce198,57 kBAdobe PDFView/Open
Holoubkova OP025.pdfPosudek oponenta práce157,4 kBAdobe PDFView/Open
Holoubkova O079.pdfPrůběh obhajoby práce46,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.