Title: Pájené spoje vinutí elektrických točivých strojů
Other Titles: Soldered winding joints of rotary machines windings
Authors: Salzman, Jan
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2700
Keywords: měkké pájení;tvrdé pájení;tvrdá pájka;tavidlo pro tvrdé pájení;odporový ohřev;indukční ohřev;plamenový ohřev;nedestruktivní zkoušky;ultrazvuková defektoskopie
Keywords in different language: soldering;brazing;brazing filler metal;flux for brazing;resistance heating;induction heating;flame heating;non-destructive tests;ultrasonic defectoscopy
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na principy měkkého a tvrdého pájení na pájených spojích vinutí elektrických točivých strojů. Dále jsou popsány způsoby ohřevu pro dosažení vhodné teploty pro tvrdé pájení. Značná část práce je věnována nedestruktivním metodám se zaměřením na pájené spoje elektrických točivých strojů. Na závěr je doporučení vhodné metody diagnostiky a kontroly kvality pájeného spoje pro výkonové točivé stroje společnosti 1. SERVIS ENERGO, s. r. o.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the principles of soldering and brazing at the soldered winding joints of electrical rotary machines. It also describes the ways of heating up to achieve a suitable temperature for brazing. A significant part of this thesis is aimed at non destructive methods focusing on the solder joints of electrical rotating machines. In the end of the thesis, the appropriate method of diagnostics and the quality assurance of a soldered joint for electrical rotary machines of the company 1. SERVIS ENERGO Ltd. is recommended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salzman_DP_2012.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Salzman_V.pdfPosudek vedoucího práce584,37 kBAdobe PDFView/Open
047363_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,64 kBAdobe PDFView/Open
047363_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce119,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.