Název: Odlišnosti výuky tělesné výchovy na malotřídních školách.
Další názvy: Differences in teaching physical education at incomplete schools.
Autoři: Adamcová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27076
Klíčová slova: malotřídní škola;tělesná výchova;rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;pohybové hry.
Klíčová slova v dalším jazyce: primary schools;physical education;framework educational program for elementary education;motion games
Abstrakt: Práce je v teoretické části zaměřena na odlišnosti výuky tělesné výchovy na malotřídních školách a na běžných základních školách. Práce se obecně zabývá problematikou malotřídních škol, fyziologickým vývojem jedince a vzdělávací oblastí Člověk a zdraví v rámci RVP ZV. Cílem praktické části je vytvořit zásobník aktivit vhodných pro malé tělocvičny či cvičebny, které mají malotřídní školy k dispozici a prakticky prověřit, zda jsou tyto pohybové činnosti vhodné do těchto malých prostor.
Abstrakt v dalším jazyce: The Theoretical Part of this work is focused on the differences in teaching Physical Education at the small class and mainstream primary schools. This work generally deals with the issues of small class primary schools, the physiological development of the individuals and the educational area Human and health within the Framework Educational Program of Elementary Education. The goal of the practical part is to create a file of activities suitable for small gyms or exercise rooms, which are available to schools with small classes, and also practically examine whether these physical activities are suitable for these small spaces.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Adamcova H. - VP.pdfPosudek vedoucího práce155,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Adamcova H. - OP.pdfPosudek oponenta práce129,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Adamcova H..pdfPrůběh obhajoby práce46,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27076

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.