Title: Metodika nácviku a zdokonalování hokejového bruslení ve věkové kategorii 6-9 let
Other Titles: Methodology of training and improvement of hockey skating in the age group 6-9 years
Authors: Salaquarda, Petr
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27092
Keywords: lokomoce;koordinace;rovnováha;hygiena;dvojvlnovka;překládání;pluh;bogna;obrat;prevence;komoce
Keywords in different language: locomotion;coordination;balance;hygiene;doubletilde;translation;plow;prevention;concussions
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou základního hokejového bruslení a jeho využití v rozvoji hokejového bruslení a trenérství, či v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje rešerši dostupné literatury o hokejovém bruslení, informace o historii a vývoj bruslení, jak u nás, tak ve světě. Diplomová práce obsahuje i harakteristiky bruslení, lokomoce a rovnováha, dále i hygiena hokejového bruslení a význam hokejového bruslení z hlediska výchovného a zdravotního. Praktická část je věnována samotným základům bruslení vhodným pro děti mladšího školního věku, doplněnou o obrázky ze cvičení vhodné pro začínající bruslaře. Popis výzbroje a výstroje dětí a upozornění na možné úrazy na ledě s následnou první pomocí.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with basic hockey skating and its use in the development of hockey and skating coaching or physical education classes in the 1st grade of primary school. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains a search of available literature on hockey skating, information about the history and development of skating, both at home and abroad. Content characteristics skating, locomotion and balance, as well as hygiene hockey skating and hockey skating importance in terms of educational and health care. The practical part is devoted to the very basics of skating suitable for primary school children, accompanied by video images of the exercises suitable for beginning skaters. Description of the weaponry and equipment of children and warning of possible accidents on ice, followed by first aid, but also coordination and balance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE.o 2 s.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Salaquarda P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce157,59 kBAdobe PDFView/Open
Salaquarda P. - OP.pdfPosudek oponenta práce222,85 kBAdobe PDFView/Open
Salaquarda P..pdfPrůběh obhajoby práce56,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.