Název: Metodika nácviku a zdokonalování hokejového bruslení ve věkové kategorii 6-9 let
Další názvy: Methodology of training and improvement of hockey skating in the age group 6-9 years
Autoři: Salaquarda, Petr
Vedoucí práce/školitel: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Oponent: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27094
Klíčová slova: lokomoce;koordinace;rovnováha;hygiena;dvojvlnovka;překládání;pluh;bogna;obrat;prevence;komoce
Klíčová slova v dalším jazyce: locomotion;coordination;balance;hygiene;doubletilde;translation;plow;prevention;concussions
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou základního hokejového bruslení a jeho využití v rozvoji hokejového bruslení a trenérství, či v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje rešerši dostupné literatury o hokejovém bruslení, informace o historii a vývoj bruslení, jak u nás, tak ve světě. Diplomová práce obsahuje i harakteristiky bruslení, lokomoce a rovnováha, dále i hygiena hokejového bruslení a význam hokejového bruslení z hlediska výchovného a zdravotního. Praktická část je věnována samotným základům bruslení vhodným pro děti mladšího školního věku, doplněnou o obrázky ze cvičení vhodné pro začínající bruslaře. Popis výzbroje a výstroje dětí a upozornění na možné úrazy na ledě s následnou první pomocí.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with basic hockey skating and its use in the development of hockey and skating coaching or physical education classes in the 1st grade of primary school. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains a search of available literature on hockey skating, information about the history and development of skating, both at home and abroad. Content characteristics skating, locomotion and balance, as well as hygiene hockey skating and hockey skating importance in terms of educational and health care. The practical part is devoted to the very basics of skating suitable for primary school children, accompanied by video images of the exercises suitable for beginning skaters. Description of the weaponry and equipment of children and warning of possible accidents on ice, followed by first aid, but also coordination and balance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE 3 s.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salaquarda - VP.pdfPosudek vedoucího práce165,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salaquarda - OP.pdfPosudek oponenta práce158,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salaquarda.pdfPrůběh obhajoby práce61,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.