Title: Identifikace obličejů pomocí metod počítačového vidění
Other Titles: Face recognition using computer vision methods
Authors: Smolík, David
Advisor: Hrúz Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Gruber Ivan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27103
Keywords: rozpoznávání tváře;identifikace tváře;verifikace tváře;databáze obličejů;neuronová síť;konvoluční neuronová síť;siamská neuronová síť;sgd;backpropagation
Keywords in different language: face recognition;face identification;face verification;face database;neural network;convolutional neural network;siamese neural network;sgd;backpropagation
Abstract: Tato práce obecně popisuje problematiku rozpoznávání, identifikace a verifikace tváře. Prozkoumává stávající metody rozpoznávání s podrobnějším popisem některých tradičních a současných vrcholných přístupů. Porovnává existující databáze obličejů vhodné k trénování a testování rozpoznávacího systému. Popisuje roli neuronových sítí v úloze rozpoznávání. Nedílnou součástí je také návrh a implementace vlastního identifikačního systému metodou siamských neuronových sítí, který porovnává identitu dvou tváří a rozhoduje, zda se jedná o shodnou osobu, či nikoliv. Před fází návrhu systému je diskutován výběr databáze obličejů, samotný návrh pak zahrnuje tvorbu datasetu, sestavení architektury sítě, výběr metody učení a volbu parametrů. V závěru je vlastní návrh vyhodnocen a porovnán se stávajícími metodami.
Abstract in different language: This thesis describes in general terms the issue of face recognition, identification or verification. It examines existing recognition methods with a more detailed description of some traditional and current top approaches, compares existing face databases suitable for training and testing the recognition system and describes a role of neural networks in the recognition task. An integral part is also the design and implementation of the identification system using the siamese neural network, which compares the identity of two faces and decides whether it is the same person or not. Before the design phase is discussed a selection of the face database, the design then involves creating a dataset, building a network architecture, choosing a learning method and selecting parameters. In conclusion, the proposed system is evaluated and compared with the existing methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_David_Smolik_A14N0159P.pdfPlný text práce7,2 MBAdobe PDFView/Open
smolik-v.pdfPosudek vedoucího práce242,23 kBAdobe PDFView/Open
smolik-o.pdfPosudek oponenta práce284,4 kBAdobe PDFView/Open
smolik-p.pdfPrůběh obhajoby práce174,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.