Title: Testování citlivosti elektronických součástek na elektrostatické jevy v laboratorních podmínkách
Other Titles: ESD sensitive components testing in the laboratory environment
Authors: Vrána, Jiří
Advisor: Šíma, Milan
Referee: Řeboun, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2715
Keywords: elektrostatický výboj;model lidského těla;model nabité součástky;strojní model;součástka citlivá na elektrostatický výboj;triboelektrické nabíjení;latentní porucha;katastrofální porucha;zkoušená jednotka;selhání zkoušené jednotky
Keywords in different language: electrostatic discharge;human body model;charged device model;machine model;electrostatic discharge sensitive device;triboelectric charge;latent defect;catastrophic defect;unit under test;UUT failure
Abstract: Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat měřící přípravek, na kterém bude možné demonstrovat vybrané testovací metody odolnosti proti elektrostatickým jevům. Dalším důležitým bodem této práce je soubor laboratorních úloh, v nichž studenti budou měřit parametry součástek, které se vlivem těchto jevů mění. Práce nejprve poukazuje na to, že elektrostatické výboje nejsou pouhý fakt, ale je to problém, který musíme respektovat a akceptovat. Dále se práce zaměřuje na teoretický rozbor parametrů testování, testovacích modelů a jejich budoucnosti. Na závěr již zmiňovaný měřící přípravek a laboratorní úloha, která byla cílem této práce.
Abstract in different language: Main aim these work is to design and realize measurement device on which to demonstrate selected test methods for resistance to electrostatic phenomena. Another important point of this work is a set of laboratory exercises in which students will measure the parameters of the components that influence these phenomena change. First point of this thesis is that electrostatic discharge is not pure fact, but it's a problem that we must respect and accept. The thesis is focuses on the theoretical analysis of parameters tested, test models and their future. At the conclusion of the above mentioned measurement device and measuring laboratory exercises that was the goal of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jiri_Vrana_final verze pro original DP.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
047379_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,83 kBAdobe PDFView/Open
Vrana_O.pdfPosudek oponenta práce662,02 kBAdobe PDFView/Open
Vrana_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce417,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.