Title: Soudobá globální témata a otázka propagandy- Rusko vs. EU
Other Titles: Contemporary global matters and the topic of propaganda - Russia vs. EU
Authors: Strnadová, Michaela
Advisor: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27204
Keywords: rusko;ukrajina;krym;propaganda;média;dezinformace
Keywords in different language: russia;ukraine;crimea;propaganda;media;misinformation
Abstract: Moje bakalářská práce se zabývá problematikou připojení Krymu k Ruské federaci v mediálním prostředí. Také se zabývá tímto fenoménem z hlediska propagandy a dezinformace, kterou kolem ní zainteresované strany vytvořily. Situace na Krymu, která vyvrcholila jeho anexí, je pro současnost velmi unikátní a spornou událostí. Existují diskuze o tom, jakou měrou propaganda přispěla k úspěšné anexi krymského poloostrova. Běžné nástroje řešení konfliktů OSN nemohly být aplikovány, protože Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN mohlo vetovat jakékoli návrhy na intervence v oblasti Ukrajiny. Medializace hrála také v anexi Krymu podstatnou roli. V rámci ní existují různé názorové diskurzy, které disponují řadou argumentů pro podložení nebo vyvrácení legitimity anexe. Soudobá propaganda v mediálním prostředí již ustoupila od průhledných strategií jako propagace sebe sama. Je daleko sofistikovanější a lépe zapadá do kontextu ostatního zpravodajství. Usiluje o vzbuzování zloby, negativních emocí, nejistoty a podkopává hodnotový systém Západu.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with the issue of connecting the Crimea to the Russian Federation in a media environment. It also deals with this phenomenon in terms of propaganda and misinformation that the involved parties have formed around it. The situation in the Crimea, culminating in its annexation, is an unique and controversial event for the present world. There is discussion about how helpful was medial propaganda in the successful annexation of the Crimean Peninsula. Common UN conflict resolution tools could not be applied in this situation, because Russia, as a permanent member of the UN Security Council, could veto any proposals for intervention in the region of Ukraine. Medialization also played an important role in the annexation of the Crimea. There are different discourses of opinions in it that have a number of arguments to build the legitimacy of the annex. Current propaganda in the media environment has already retreated from transparent strategies such as self-promotion. It is far more sophisticated and fits better into the context of other news. It seeks to provoke anger, negative emotions, uncertainty, and undermines the value system of the West.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Michaela Strnadova.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova-bp-mvbas.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova_opo.pdfPosudek oponenta práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova.pdfPrůběh obhajoby práce456,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.