Title: Vlnové procesy na vedení
Other Titles: Surge wave phenomena on transmission line
Authors: Stuchl, Ondřej
Advisor: Benešová, Zdeňka
Referee: Kotlan, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2724
Keywords: homogenní vedení;obvod s rozprostřenými parametry;telegrafní rovnice;numerické řešení;Wendroffova diferenční formule;MATLAB;simulace
Keywords in different language: homogeneous line;the circuit with distributed parameters;telegraph equation;numerical solutions Wendroff?s differential formula;MATLAB;simulation
Abstract: Diplomová práce pojednává o vlnových procesech na přenosovém vedení. V práci je vysvětlen problém dlouhého vedení, které je modelováno jako obvod s rozprostřenými parametry. Tento problém je vysvětlen na jednofázovém homogenním vedení. Dále se v práci zabývám numerickým řešením telegrafních rovnic, které jsou soustavou parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu. Pro toto numerické řešení je zpracován program v programu MATLAB, kterým je možno tento problém simulovat. V práci jsem též připravil prezentaci pomocí MS PowerPoint, která může posloužit při vyučování k lepšímu pochopení daného problému.
Abstract in different language: The master thesis deals with wave processes on transmission line. The work explains the problem of long line which is modeled as a circuit with distributed parameters. This problem is explained on the homogenous single-phase line. Furthermore I am focusing on the numerical solution of telegraph equations which is a set of partial differential equations of hyperbolic type. For the numerical solution I created own program in MATLAB which can simulate this problem. I also prepare a presentation using MS PowerPoint which can be used in teaching to better understanding the problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stuchl.pdfPlný text práce671,64 kBAdobe PDFView/Open
047606_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,58 kBAdobe PDFView/Open
047606_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,87 kBAdobe PDFView/Open
047606_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.