Název: Vlnové procesy na vedení
Další názvy: Surge wave phenomena on transmission line
Autoři: Stuchl, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Zdeňka
Oponent: Kotlan, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2724
Klíčová slova: homogenní vedení;obvod s rozprostřenými parametry;telegrafní rovnice;numerické řešení;Wendroffova diferenční formule;MATLAB;simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: homogeneous line;the circuit with distributed parameters;telegraph equation;numerical solutions Wendroff?s differential formula;MATLAB;simulation
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o vlnových procesech na přenosovém vedení. V práci je vysvětlen problém dlouhého vedení, které je modelováno jako obvod s rozprostřenými parametry. Tento problém je vysvětlen na jednofázovém homogenním vedení. Dále se v práci zabývám numerickým řešením telegrafních rovnic, které jsou soustavou parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu. Pro toto numerické řešení je zpracován program v programu MATLAB, kterým je možno tento problém simulovat. V práci jsem též připravil prezentaci pomocí MS PowerPoint, která může posloužit při vyučování k lepšímu pochopení daného problému.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis deals with wave processes on transmission line. The work explains the problem of long line which is modeled as a circuit with distributed parameters. This problem is explained on the homogenous single-phase line. Furthermore I am focusing on the numerical solution of telegraph equations which is a set of partial differential equations of hyperbolic type. For the numerical solution I created own program in MATLAB which can simulate this problem. I also prepare a presentation using MS PowerPoint which can be used in teaching to better understanding the problem.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Stuchl.pdfPlný text práce671,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047606_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047606_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047606_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.