Title: Suprasegmentální aspekty v přirozené řeči
Other Titles: Suprasegmental aspects in natural speech
Authors: Melichárková, Lucie
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27367
Keywords: suprasegmentální fonologie;přízvuk;intonace;výška;tón;rytmus;výrok;jednotka tónu;části jednootky tónu;slabika;foném;stoupání;klesání;level;stoupání-klesání;klesání-stoupání
Keywords in different language: suprasegmental phonology;stress;intonation;pitch;tone;rhythm;speech;utterance;tone-unit;foot;syllable;phoneme;rise;fall;level;rise-fall;fall-rise
Abstract: Tato bakalářská práce bude řešit suprasegmentální aspekty anglického jazyka v přirozené řeči. Účel této práce je zanalyzovat a porovnat různé vzorky přirozené řeči s ohledem na suprasegmentální aspekty a jejich spojitost s různými komunikačními funkcemi. V teoretické části budou popsány termíny jako přízvuk, intonace, rytmus, tón a výška. Budou diskutovány poruchy komunikace, např. parazirní slova a opakování. V praktické části budou využity teoretické znalosti k analýze zvolených nahrávek z různých odvětví řeči, jako jsou politický proslov, konverzace mezi rodičem a dítětem, konverzace mezi dvěma dospělými a univerzitní přednáška. Bude poskytnuta transkipce nahrávek, analýza a interpretace.
Abstract in different language: This bachelor's thesis will deal with suprasegmental aspects of English in natural speech. The purpose of the thesis is to analyse and compare different samples of natural speech regarding the suprasegmental aspects and their connection with various communicative functions. In the theoretical part terms such as stress, intonation, rhythm, tone and pitch will be described. Disorders of communication, e.g. parasite words and repetition will be discussed. In the practical part, the introduced theoretical knowledge will be used to analyse selected recordings from different genres of speech such as political speech, conversation between a parent and a child, conversation between two adults or lecture at the university. Transcription of the recordings, analysis and interpretation will be provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP final.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Melicharkova pos Petr opon.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Melicharkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce383,04 kBAdobe PDFView/Open
Melicharkova pos Stask ved.pdfPosudek vedoucího práce864,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.