Title: Otázka kulturních odlišností při překládání informativních textů
Other Titles: Cultural issues in translating informative texts
Authors: Štěpánová, Jitka
Advisor: Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27369
Keywords: překlad;kulturní bariéry;metody překládání;překladové postupy;druhy překladů;proces překládání;rozdíl mezi češtinou a angličtinou;ekvivalence;překlad jmen;kulturní odlišnosti
Keywords in different language: translation;cultural barriers;translation methods;translation approaches;types of translation;translation procedures;differences between czech and english;equivalency;translating names
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá překladem kulturně zabarvených slov z češtiny do angličtiny. Teoretická část stručně popisuje překlad a udává definice několika lingvistů a překladatelů.Součástí práce je také rozdělení překladu z mnoha úhlů pohledu. Kde je to možné autorka udává vlastní příklady. V další části jsou rozebrány kulturní bariéry překladu, které jsou rozděleny do kapitol a detailně rozebrány. Pozornost je věnována též rozdílům mezi angličtinou a češtinou. Dále je krátce popsán informativní styl pro účely praktické části. Tato práce se však nezaměřuje jen na teorii ale i na analýzu úryvků z turistických brožur, oficiálních webových stránek města Plzně a jiných zdrojů informativních textů, čímž dochází k uplatnění teorie na praktických příkladech. Příklady textů jsou zvoleny aby obsahovaly kulturní slova spojené s jídlem a pokrmy, částmi města a jmény. Příklady jsou dále rozebrány a kde nutno, je nabídnut i vhodnější nebo odlišný překlad. Vše je shrnuto a zhodnoceno v poslední kapitole. Příloha práce je tvořena originálními texty z internetových zdrojů, které ilustrují problematiku překladu kulturních slov.
Abstract in different language: This undergraduate thesis primarily deals with translation of culturally bound words from Czech to English. The Theoretical background chapter contains a brief description of translation and definitions from multiple linguists and translators. Included is also division of translation from various points of view. Where possible authors own examples are accompanied. Next part explores the cultural barriers of translation, which are divided into subchapters and detaily depicted. Focus is also on the differences between Czech and English. Further, the informative writing style is shortly explained for the purpose of the practical part of the thesis. The work does not only contain theory but also a thorough analysis of excerpts from tourist brochures, official Pilsen's websites and other sources of informative texts, which puts theory into practice. The examples are chosen to contain cultural phenomena connected to food and dishes, parts of the city or names. They are then further explicated and different possible translations are offered if necessary. Everything resolves in the final chapter. Appendix consists of texts from internet sources which illustrate the problematic of translation of culturally bound words.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jitka Stepanova - Cultural Issues in Translating Informative Texts, 2016.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Stepanova pos ved.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Stepanova pos opon.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Stepanova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce384,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.