Title: Degradace komponent vodíkových palivových článků typu PEM
Other Titles: Degradation processes affecting PEM fuel cell components
Authors: Zýková, Barbora
Advisor: Tomáš Martin, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27397
Keywords: palivový článek typu pem;degradace;membrána;gdl;katalytická vrstva;vodík
Keywords in different language: fuel cell;degradation;membrane;gdl;catalyst layer;hydrogen
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá degradačními procesy během provozu palivového článku a jejich dopadem na vlastnosti a funkčnost. Práce obsahuje teoretický základ a experimentální část. V teoretické části je probrána důležitost výzkumu alternativních zdrojů energie, je popsána funkce jednotlivých komponent a jsou rozebrány degradační mechanismy, ke kterým může v palivovém článku dojít. Dále jsou také popsány fyzikální vlastnosti MEA. Tato komponenta je v experimentální části podrobena umělé degradaci a jsou zkoumány její elektrické vlastnosti. Data pořízená u degradovaných vzorků jsou porovnána s nepoškozeným vzorkem a se vzorkem post mortem. Kapitola také obsahuje popis elektrochemické impedanční spektroskopie, jakožto metody užité při měření.
Abstract in different language: This thesis discusses the degradation processes which occur during the operational life of a fuel cell and their impact on properties and functionality. The thesis comprises of theoretical foundation and experimental section. The importance of research of alternative energy sources, the function of individual components and degradation mechanisms are discussed in the theoretical part. Physical properties of MEA are also described. This component is then subjected to artificial degradation and its electrical properties are examined. Obtained data of the degraded sample are compared with those of a pristine sample and a post mortem sample. Electrochemical impedance spectroscopy is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zykova.pdfPlný text práce7,77 MBAdobe PDFView/Open
Zykova hodnoceni376.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Zykova posudek377.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Zykova protokol447.pdfPrůběh obhajoby práce320,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.