Název: Význam práce se stavebnicemi u dětí předškolního věku
Další názvy: Importance of work with building blocks at preschool children
Autoři: Bittenglová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Oponent: Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27406
Klíčová slova: práce se stavebnicemi;předškolní děti;význam hry;typologie stavebnic;fáze vývoje stavby;odlišnosti staveb;výběr stavebnic
Klíčová slova v dalším jazyce: using building kits;preschool children;importance of game;typology of builging kits;stage of building process;difference od buildings;choice of building kits
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem "Význam práce se stavebnicemi u dětí předškolního věku" je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a je věnována významu hry v životě dětí, zejména hry se stavebnicemi. Druhá část je metodologická, ve které se dozvídáme cíle experimentu, použité metody a pomůcky, jednotlivé aktivity a scénář. Poslední částí je experimentální část, která obsahuje samotný průběh a vyhodnocení experimentu. Celý výzkum probíhal v mateřské škole s genderově vyváženým vzorkem osmi dětí. Jeho cílem bylo zjistit, jaké stavebnice si děti volí ke své volné hře, jaké typy staveb staví z dřevěných kostek a jak se liší hra se stavebnicemi podle pohlaví a věku dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis named "The importance of using building kits with children at preschool age" is divided into three separate parts. The first part is theoretical and is dedicated to the importance of playing games in the life of children, especially working with building kits. The second part is methodological, it contains the objectives of the experiment, the used tools and methods, the individual activities and the screenplay. The last part is the experimental one, which includes the very process of the experiment and the evaluation of data. The whole research took place at a preschool while working with a gender equal group of eight children. The objective of the research was to find out which bulding kits were the children choosing during their free play, which types of sctructures they were building and how does their behaviour change according to their gender and age while playing with the building kits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Bittenglova Tereza.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bittenglova hodnoceni390.pdfPosudek vedoucího práce988,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bittenglova posudek.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bittenglova protokol439.pdfPrůběh obhajoby práce461,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27406

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.