Název: Hodnocení produktů praktických činností u dětí
Další názvy: Product evaluation of practical activities for children
Autoři: Karpíšková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Oponent: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27416
Klíčová slova: kreativita;tvořivost;urbanův figurální test tvořivého myšlení;stavebnice;hodnocení produktů
Klíčová slova v dalším jazyce: creativity;urban´s validity figural test of creative thinking;building kit;product evaluation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení produktů praktických činností u dětí a druhotně i jejich vyučujících. Cílem bylo prokázat, že je možné u praktických výstupů měřit i jiné hodnoty než pouhou přesnost provedení dle přesně zadaného pracovního postupu nebo přiblížení k předkládanému vzorku. Pro zpracování praktické části bylo nutné získat dostatečný informační tok z odborné literatury, jež se zabývá jak historií problematiky, tak i současnými trendy a výzkumy. Následný výzkum sestával z validního Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení, který dokáže měřit kreativitu u jedinců v každém věku, a experimentálního zkoumání se sadou komponent netradiční stavebnice.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor theses is focused on evaluation of outcomes from practical work of children and secondly as well from teachers. The goal was to prove, that there is possible on practical outcomes to measure even different values than sheer accuracy of work according given work procedure or getting close to given sample. After completing of practical part there was necessary to gain sufficient information supply from specialized related literature, which deals with history of issue as well with current trends and research. Subsequent research consist from Urban´s validity figural test of creative thinking, which can measure creativity of individuals in every age and experimental research with set of components of untraditional building kit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karpiskova_BP2017.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Hodnoceni vedouciho_Karpiskova.pdfPosudek vedoucího práce57,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
karpiskova.opon.posudek na BP.docx.pdfPosudek oponenta práce34,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karpiskova protokol415.pdfPrůběh obhajoby práce309,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27416

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.