Title: Hodnocení produktů praktických činností u dětí
Other Titles: Product evaluation of practical activities for children
Authors: Karpíšková, Pavla
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27416
Keywords: kreativita;tvořivost;urbanův figurální test tvořivého myšlení;stavebnice;hodnocení produktů
Keywords in different language: creativity;urban´s validity figural test of creative thinking;building kit;product evaluation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení produktů praktických činností u dětí a druhotně i jejich vyučujících. Cílem bylo prokázat, že je možné u praktických výstupů měřit i jiné hodnoty než pouhou přesnost provedení dle přesně zadaného pracovního postupu nebo přiblížení k předkládanému vzorku. Pro zpracování praktické části bylo nutné získat dostatečný informační tok z odborné literatury, jež se zabývá jak historií problematiky, tak i současnými trendy a výzkumy. Následný výzkum sestával z validního Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení, který dokáže měřit kreativitu u jedinců v každém věku, a experimentálního zkoumání se sadou komponent netradiční stavebnice.
Abstract in different language: Presented bachelor theses is focused on evaluation of outcomes from practical work of children and secondly as well from teachers. The goal was to prove, that there is possible on practical outcomes to measure even different values than sheer accuracy of work according given work procedure or getting close to given sample. After completing of practical part there was necessary to gain sufficient information supply from specialized related literature, which deals with history of issue as well with current trends and research. Subsequent research consist from Urban´s validity figural test of creative thinking, which can measure creativity of individuals in every age and experimental research with set of components of untraditional building kit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpiskova_BP2017.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP - Hodnoceni vedouciho_Karpiskova.pdfPosudek vedoucího práce57,56 kBAdobe PDFView/Open
karpiskova.opon.posudek na BP.docx.pdfPosudek oponenta práce34,52 kBAdobe PDFView/Open
Karpiskova protokol415.pdfPrůběh obhajoby práce309,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.