Název: Výběr a uspořádání učiva ve vybraných učebnicích češtiny pro anglicky mluvící cizince s důrazem na gramatické kategorie slovesa
Další názvy: Choice and arrangement of curriculum in selected course books of Czech language for English speaking foreigners with concentration on grammatical categories of verb
Autoři: Kodajková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Milan
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2748
Klíčová slova: čeština pro cizince;gramatika;sloveso;gramatické kategorie sloves;imperativ;kondicionál;pasivum;komunikační metoda;gramatické minimum;analýza;analýza učebnic pro cizince
Klíčová slova v dalším jazyce: czech language for foreigners;grammar;verb;grammatical categories of verb;imperative;conditional;passive;communicative method;grammatical minimum;analysis;analysis of course books for foreigners
Abstrakt: Tato práce se pojednává o výběru a uspořádáním učiva ve vybraných učebnicích češtiny pro anglicky mluvící cizince s důrazem na gramatické kategorie slovesa, především kategorií imperativ, kondicionál a pasivum. Zabývá se pojmem gramatika, vyučovacími metodami, charakterizujme komunikační metodu. Pozornost je věnována prezentaci gramatiky z didaktického hlediska, objasňuje například pojem ?gramatické minimum?. Dále je zde zaměřena pozornost na sloveso a jeho mluvnické kategorie z hlediska formálního tvoření. Praktická část se zabývá analýzou prezentace mluvnických kategorií ve vybraných učebnicích českého jazyka pro cizince.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with choice and arrangement of curriculum in selected course books of Czech language for English speaking foreigners and it concentrates on grammatical categories of verb, mainly category of imperative, conditional and passive. The thesis concerns with concepts of grammar, teaching methods, the communicative method being described. It covers the presentation of grammar from the didactic point of view, e.g. the concept of ?grammatical minimum? is clarified. Moreover, it pursues verb and its grammatical categories from the point of view of its formation. The aim of the practical part is the analysis of presentation of grammatical categories in chosen course books for foreigners.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PDF.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kodajkova.pdfPosudek vedoucího práce39,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).kodajkova.pdfPosudek oponenta práce591,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).kodajkova.pdfPrůběh obhajoby práce167,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2748

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.