Název: Bilingvismus se zvláštním zaměřením na výuku češtiny pro bilingvní děti s druhým mateřským jazykem, francouzštinou
Další názvy: Bilingualism with a special focus on the teaching Czech language for bilingual children with French as a second mother tongue
Autoři: Siváková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Milan
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2749
Klíčová slova: bilingvismus;výuka bilingvních dětí;výuka českého jazyka;výuka českého jazyka v bilingvní komunitě;Česká škola bez hranic
Klíčová slova v dalším jazyce: bilingualism;bilingual children education;czech language education;czech language education in bilingual comunity;Czech school without borders
Abstrakt: Diplomová práce "Bilingvismus se zvláštním zaměřením na výuku češtiny pro bilingvní děti s francouzštinou jako druhým mateřským jazykem" se v teoretické části zaměřuje ne uvedení do problematiky bilingvismu, definování pojmu a jeho rozdělení. Další velkou kapitolou teoretické části jsou determinanty ovlivňující bilingvní situaci jedinců. V poslední sekci teoretické části srovnáváme vybrané jazykové jevy českého a francouzského jazyka a poukazujeme na specifika výuky češtiny pro bilingvní děti. V praktické části ověřujeme pomocí výzkumných cvičení předpokládané, výše popsané, problémy česko-francouzských bilingvních dětí s osvojováním si češtiny.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis "Bilingualism with special focus on the teaching of Czech language for bilingual children with French as a second mother tongue" in the theoretical part focuses on introduce of bilingualism, the definition of the term and its types. Another great chapter of the theoretical part are determinants which have an influance on the situation of bilingual individuals. In the last section of the theoretical part we compare the selected language phenomena of Czech and French language and point out the specifics of the teaching the Czech language for bilingual children. In the practical part we verified supposed problems with Czech-French bilingual children acquiring a Czech using the research exercises.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lenka Sivakova - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sivakova.pdfPosudek vedoucího práce53,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).sivakova.pdfPosudek oponenta práce389,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).sivakova.pdfPrůběh obhajoby práce167,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2749

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.