Title: Optimalizace inicializační sekvence PEM palivového článku
Other Titles: Optimalization of initial sequence of PEM fuel cell
Authors: Šanta, Michal
Advisor: Štekl Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Kadlec Petr, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27584
Keywords: palivový článek;palivový článek s polymerním elektrolytem;pem palivový článek;pemfc;faktory ovlivňující náběh vodíkového palivového článku;iniciační sekvence;optimalizace iniciační sekvence
Keywords in different language: fuel cell;proton exchange membrane fuel cell;pem fuel cell;pemfc;factors affecting the initiation of hydrogen fuel cell;initiation sequence;optimalization of initiation sequence
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá PEM články a optimalizací jejich iniciační sekvence. Práce obsahuje stručnou historii článků, jejich druhy, bližší popis funkce PEM článku a jeho částí. Následně je podrobněji popsán článek, který je zkoumán v tomto experimentu. Jsou zde stanoveny faktory ovlivňující chod a především náběh článku. Tyto faktory jsou dále ověřeny měřením závislosti doby náběhu na předešlé odstávce a dalších termodynamických parametrech. Výsledky jsou zhodnoceny a v závislosti na nich je sestaven návrh optimální iniciační sekvence PEM článku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the hydrogen PEM fuel cells and with the optimalization of their initial sequence. The thesis contains a brief history of fuel cells in general, types of fuel cells and detailed description of basic functional principles and structure of the PEM fuel cell. Subsequently the particular PEM fuel cell which is examined in this experiment is also thoroughly described. Factors which affect the functionality and especially the starting sequence are stated. After that, these factors are confirmed by measuring the dependence of the starting sequence time on previous inactive time period and other thermo dynamical parameters. The results are subsequently evaluated and with respect to them, the optimal initial sequence design is drawn up.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
optimalizace_inicializacni_sekvence_PEM_portal_final.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
070871_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,17 kBAdobe PDFView/Open
070871_oponent.pdfPosudek oponenta práce419,44 kBAdobe PDFView/Open
070871_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.