Title: Jazykové výpůjčky - FJ - AJ - v každodenním životě
Other Titles: Borrowings - FJ - AJ - in everyday life
Authors: Költöová, Eliška
Advisor: Horová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27617
Keywords: francouzský jazyk;etymologie;výpůjčky;slovní zásoba;historie;gastronomie
Keywords in different language: french language;etymology;borrowings;vocabulary;history;gastronomy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výpůjčkami z francouzštiny v anglické slovní zásobě v oboru gastronomie. Cílem práce je především zmapovat tuto slovní zásobu a zjistit etymologický původ a možný transfer vybraných výpůjček. V první části je stručně popsán vývoj angličtiny. Je zde ukázáno, jakým způsobem měla vliv na tento vývoj právě francouzština. Druhá část pokračuje vývojem francouzštiny. Je zde vysvětleno, jaké historické události ovlivnily slovní zásobu francouzštiny. Jako úvod do celé problematiky je ve třetí části rozebírán kontakt mezi oběma jazyky a jsou zde vysvětleny základní pojmy. V praktické části, která má být částí analytickou, jsou rozebírány jednotlivé výpůjčky, jejich původ a lexikální zařazení. V závěru jsou shrnuty základní poznatky a postřehy, téma výpůjček je nezbytné při studiu slovní zásoby jazyka.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on French loanwords in English. The work primarily aims to analyse the English vocabulary of gastronomy and to find out etymological origin and possible transfer of the borrowings selected. The first part briefly describes the development of English language. It is said, how was this development influenced by French. The second part continues with the development of French language. It is explained what historical events have influenced the vocabulary of French. To introduce the subject, the third part present the contact between both languages and there is a specification of basic terms. In the analytical part, there is an examination of particular loanwords, their origin and lexical classification. In conclusion, the elemental findings and observations are summarized, the subject of borrowings is necessary when studying the vocabulary of the language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koltoova BP _ kopie.pdfPlný text práce271,37 kBAdobe PDFView/Open
Koltoova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,02 kBAdobe PDFView/Open
Koltoova - oponent.pdfPosudek oponenta práce507,03 kBAdobe PDFView/Open
Koltoova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce305,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.