Title: Magnetická měření na otevřených vzorcích
Other Titles: Magnetic measurement on open models
Authors: Weiss, Ondřej
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Vik, Robert
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2767
Keywords: hysterezní smyčka;permeabilita;koercitivita;remanence;otevřený vzorek;magnetování;indukce
Keywords in different language: hysteresis loop;permeability;coercivity;remanence;open sample;magnetization;induction
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření feromagnetických otevřených vzorků. Popisují se zde detailně jednotlivé metody měření, přístroje používané k dané metodě a názorné zapojení. Pro úplnost jsou zde vysvětleny parametry, jež se snažíme těmito měřeními zjistit jak pro stejnosměrné, tak i pro střídavé magnetování.
Abstract in different language: The present thesis is focused on the measurement of open ferromagnetic samples. Describe here in detail the various methods of measuring devices used for the method and illustrative diagrams. For completeness, here are explained by the parameters that we try to check these measurements for both DC as well as for alternating magnetization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce6,66 MBAdobe PDFView/Open
041855_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,87 kBAdobe PDFView/Open
O_ondrej_weiss.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
041855_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.