Title: Analýza vzdělávání dětí v přípravných třídách ZŠ v Plzni
Other Titles: Children education analysis in pre-school classes of primary schools
Authors: Lišková, Soňa
Advisor: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27756
Keywords: přípravné třídy;rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání;vzdělávací systém;předškolní a základní vzdělávání;odklad školní docházky;školní zralost;pedagogicko-psychologická poradna;speciálně poradenské centrum;individuální vzdělávací plán;plán pedagogické podpory;zákonný zástupce;statistiky;diagnostika
Keywords in different language: pre-school preparatory classes;the national teaching standards for pre-school teaching;educational system;pre-school and basic school education;postponement of the school attendance;school maturity;educational and psychological counselling;a counselling
Abstract: Tématem diplomové práce je analýza vzdělávání dětí v přípravných třídách ZŠ v Plzni. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se práce věnuje historickému vývoji a legislativnímu rámci přípravných tříd a jejich výchovnému a vzdělávacímu programu. Zabývá se organizací, cíli a dokumentací přípravných tříd a podmínkami přijímání dětí. Dále jsou zde představeny základní školy v Plzni, které přípravné třídy zřizují. V empirické části jsou zjišťovány názory respondentů na současnou a budoucí funkci přípravných tříd, nejčastější důvody odkladu školní docházky a vzdělávání dětí v přípravné třídě, přínos přípravných tříd. Tyto údaje jsou zpracovány a vyhodnoceny v celkové evaluaci získaných dat a v závěru práce.
Abstract in different language: The topic of this diploma work is the analysis of the children in pre-school preparatory classes in primary schools in Pilsen. The diploma work is divided into two parts. The theoretical part describes the historical development and legislative field of pre-school preparatory classes, and their educational and training programme. The diploma work also describes the organization, aims and documents of pre-school preparatory classes and conditions of enrolling children. Finally the Pilsen primary schools offering these classes are introduced here. In the empirical part the opinions of respondents are inquired, describing the topic of present and future function of the pre-school preparatory classes, the main reasons for the postponement of the school attendance and education in the pre-school preparatory classes. This data is described and evaluated in the final evaluation at the end of the diploma work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sona_Liskova_2017.pdfPlný text práce8,53 MBAdobe PDFView/Open
Liskova VP032.pdfPosudek vedoucího práce363,54 kBAdobe PDFView/Open
Liskova OP033.pdfPosudek oponenta práce177,79 kBAdobe PDFView/Open
Liskova O058.pdfPrůběh obhajoby práce29,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.