Title: Výuka matematiky Hejného metodou v 1. a 2. ročníku ZŠ v Domažlicích
Other Titles: Maths teaching by the Hejný method in the 1st and 2nd grade of elementary school in Domažlice
Authors: Kukolová, Aneta
Advisor: Dubec Michal, Mgr.
Issue Date: 2017
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27759
Keywords: hejného metoda;motivace;konstruktivismus;postoje;sémantický diferenciál
Keywords in different language: hejny method;motivation;constructivism;attitudes;semantic differential
Abstract: V diplomové práci, která nese název Výuka matematiky Hejného metodou v 1. a 2. ročníku v Domažlicích se nejprve zaměřuji na představení výuky matematiky Hejného metodou, jejího vývoje, principů na kterých je založena a pojmy s ní související jako je motivace a konstruktivismus. Dále na postoje, jejich stavbu, funkci, utváření a měření. Ve výzkumné části jsem se snažila zjistit pomocí sémantického diferenciálu a strukturovaného rozhovoru, zda žáci, kteří se učí matematiku Hejného metodou a tradiční metodou, mají odlišné postoje k tomuto předmětu.
Abstract in different language: My diploma thesis called "Teaching Mathematics by Hejny method in Year 1 and 2 in Domažlice" deals with the method of Milan Hejný. Firstly, it introduces the method itself, its development and principles, which the method is based on. Secondly, concepts related to it like motivation and constructivism. Thirdly, it is focused on attitudes, their structure, function, formulation and measurements. I used semantic differentials and structured interviews in the practical part. I tried to determinate different pupils´ attitudes to this subject thanks to the interviews. Some pupils are taught by the traditional method and some are taught by Hejny method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kukolova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kukolova VP155.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Kukolova OP154.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Kukolova OP154_0.pdfPrůběh obhajoby práce1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.