Title: Čtenářské zájmy žáků 1. stupně ZŠ ve vztahu k metodě počátečního čtení
Authors: Pechová, Jana
Advisor: Kocurová Marie, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27761
Keywords: klíčová slova: čtenářská gramotnost;počáteční čtení a metody jeho výuky;čtenářské aktivity;čtenářské zájmy a dětské čtenářství.
Keywords in different language: key words: reading literacy;initial reading and methods of its teaching;reading activities;reader interest;child readership.
Abstract: Tématem této diplomové práce jsou "Čtenářské zájmy žáků 1. stupně ZŠ ve vztahu k metodě počátečního čtení". Teoretická část objasňuje pojmy související s dětským čtenářstvím a čtenářskými zájmy, jakými jsou čtenářská gramotnost, počáteční čtení a metody jeho výuky, čtenářské aktivity. Věnuje se čtenářskému zájmu, jeho vývoji v závislosti na věku dítěte, metodám, aktivitám a projektům rozvíjejícím a podporujícím čtenářský zájem a čtenářství. Zdůrazňuje významný vliv rodiny a školy v souvislosti se čtenářskými zájmy a žánrovými preferencemi žáků. Praktická část přináší výsledky výzkumného šetření, které mapovalo čtenářství, čtenářské zájmy, oblíbené tituly a žánrové preference žáků na 1. stupni ZŠ s ohledem na vyučovanou metodu počátečního čtení. Do výzkumu byli zahrnuti žáci 1. 5. ročníků, kteří byli vyučování analyticko-syntetickou metodou nebo genetickou metodou počátečního čtení. V rámci výzkumu se snažím na problematiku rozvoje a podpory čtenářských zájmů dětí pohlédnout i z pozice jejich učitelů a rodičů. Závěrem výsledky šetření shrnuji a hledám východisko pro pedagogickou praxi.
Abstract in different language: TheGraduation thesis dealswiththe "Readerinterestofthefirst grade pupils in the basic school in relation to theinitialreadingmethod". Thetheoretical part clarifiesthetermsrelating to a childreadership and readerinterest, such as a readingliteracy, initialreading and methodsofitsteaching, readingactivities. Itinquiresintothedevelopmentofreaderinterest, depending on ageofthechild, methods, activities and projectsthat are developing and supportingreaderinterest and readership. Itemphasizestheimportant influence offamily and school in connectionwithreaderinterest and genrepreferencesofpupils. Thepractical part comeswiththeresultsofresearchsurveythat had beden mappingreadership, readerinterest, populartitles and genrepreferencesoffirst grade ofthe basic schoolpupils. This had beensurveyedwithrespect to a teachingmethodoftheinitialreading. Theresearchinvolvedpupilsofthe 1st to the 5th-year which had beentaughtby theAnalytic-syntheticmethodorGeneticmethodoftheinitialreading. I try to lookintotheproblematicsofdevelopment and support ofchildreaderinterestalsofromtheperspectiveoftheirteachers and parents. Theconclusionof my Thesis sums up theresultsoftheresearch and presentsthesolutionforthepedagogicalpractice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ctenarske zajmy zaku 1. stupne ZS ve vztahu k metode pocatecniho cteni, Bc. Jana Pechova, 2017.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
Pechova VP044.pdfPosudek vedoucího práce212,55 kBAdobe PDFView/Open
Pechova OP066.pdfPosudek oponenta práce115,93 kBAdobe PDFView/Open
Pechova O065.pdfPrůběh obhajoby práce54,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.