Title: Možnosti studia pracovních a výrobních stop na bronzových artefaktech
Other Titles: Possibilities of use-wear analysis of bronze artefacts
Authors: Boháč, Matěj
Advisor: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Havlíková Markéta
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27767
Keywords: traseologie;doba bronzová;archeologie pravěku;sekery
Keywords in different language: use-wear analysis;metalwork wear analysis;prehistoric archaeology;brozne age
Abstract: V České archeologii je traseologie kovových artefaktů stále do jisté míry opomíjeným výzkumným tématem. Předložená studie je zaměřena na poznání možností traseologie na bronzových artefaktech. Jsou zde prezentovány výsledky analýzy deseti bronzových seker, pocházejících ze starší a pozdní doby bronzové z oblasti severních a severozápadních Čech. Tyto artefakty byly zkoumány makroskopicky i mikroskopicky, za použití stereomikroskopu a optického mikroskopu. Byla vytvořena jednoduchá typologie se šesti základními kategoriemi a následně byl na základě starších prací učiněn pokus o interpretaci těchto stop.
Abstract in different language: In the Czech archaeology, the metalwork wear analysis or use-wear analysis on bronze artefacts is still to some extent a neglected research topic. Presented study is focused on detecting possibilities of use-wear analysis on bronze artefacts. In this work, there are presented results of metalwork wear analysis of ten bronze age axes originating from early and late bronze age from the region of the north and the north-west Bohemia. These artefacts were analysed using macroscopy and microscopy on their own surfaces. For the microscopical analysis was used stereo microscope and low-powered light microscope. On the majority of these axes traces were observed that, in connection with results of older experimental studies, should be stated as traces of prehistoric manufacture and utilization. Following these findings, the fundamental typology of the observed traces was made. It contains six classes and each of that class is internally divided into a more detailed class according to its shape, proportions, direction etc. Then an attempt to interpret these traces was made. Unfortunately the possibilities of the study was not able to suffer the original experiment and without it the interpretative potential is considerable problematic. A future goal of our work is testing the acquired knowledge on the replicas of these axes and eventually testing some theoretical questions like differences between utilization of hoard axes and axes from grave contexts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_bohac_final_uprava.pdfPlný text práce7,17 MBAdobe PDFView/Open
Bohac - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce537,88 kBAdobe PDFView/Open
Bohac - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce751,44 kBAdobe PDFView/Open
Bohac - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce243,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.