Title: Obtížnost testových otázek ve výuce zeměpisu na základní škole nebo nižším stupni gymnázia
Other Titles: Difficulty of test questions in geography in elementary school or lower level of grammar school
Authors: Štochl, Vojtěch
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27889
Keywords: aspekt;testová úloha;testová otázka;didaktický test;obtížnost
Keywords in different language: aspect;test task;test question;didactic test;difficulty
Abstract: Tato práce se zabývá otázkami v didaktických testech a jejich vlivem na žáka. Cílem této práce bylo zjistit, jak stěžejní aspekty ovlivňují správnost řešení. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodu práce je popisována důležitost testů a testových otázek z hlediska lidské školství. Dále se čtenář seznamuje s hypotézami a výzkumnou otázkou této práce. První část práce rozebírá testové úlohy a didaktické testy. Definuje tyto pojmy, popisuje jejich vlastnosti a historický vývoj a dále je dělí podle specifických vlastností. Druhá část popisuje výzkumný vzorek. V úvodu této kapitoly je popisována škola, ve které bylo testování prováděno. Dále je kapitola dělena podle jednotlivých tříd. Třídy jsou zde popisovány a je zde uveden školní vzdělávací program třídy. V metodice je popisován přesný postup plnění práce. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody a způsob evaluace testů. Nakonec i způsob získávání výsledků. V další části jsou výsledky podrobeny detailní statistickou analýzou. V této části jsou i verifikovány hypotézy a zodpovězena výzkumná otázka. Diskuse a závěr shrnují celou práci a nabízí možnosti pokračování, či rozšíření práce.
Abstract in different language: This work deals with questions in didactic tests and their influence on the pupil. The aim of this work was to find out how the key aspects affect the correctness of the solution. The work is divided into several parts. The introduction to the thesis describes the importance of tests and test questions in terms of human education. The reader familiarizes himself with the hypotheses and the research question of this work.The first part analyzes the test tasks and didactic tests. It defines these concepts, describes their properties and historical development, and divides them according to their specific characteristics. The second part describes the research sample. The introduction to this chapter describes the school where the testing was performed. In addition, the chapter is divided by class. The classes are described here and the classroom school curriculum is listed here. The methodology describes the exact course of work. Here are presented the different methods and methods of testing. Finally, how to get results. In the next section, the results are subjected to a detailed statistical analysis. In this section, hypotheses are also verified and a research question is answered. Discussions and conclusions summarize the work and offer opportunities for continuation or extension of work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stochl_BP.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Stochl V.pdfPosudek vedoucího práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Stochl O.pdfPosudek oponenta práce983,76 kBAdobe PDFView/Open
Stochl P.pdfPrůběh obhajoby práce225,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.