Název: Analýza a hodnocení učebnic zeměpisu pro ZŠ
Další názvy: Analysis and assessment of geography textbooks for elementary schools
Autoři: Pavliščová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Pluháčková Markéta, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27892
Klíčová slova: učebnice zeměpisu;hodnocení učebnic;dotazníkové šetření;analýza obtížnosti textu;analýza didaktické vybavenosti;srovnání učebnic s praxí
Klíčová slova v dalším jazyce: geography textbook;textbook evaluation;questionnaire survey;text difficulty analysis;didactic facilities analysis;textbook comparison with practice
Abstrakt: Tato bakalářská práce pracuje s problematikou učebnic. Jsou v ní porovnávány učebnice zeměpisu pro 6. ročník ZŠ oblast Přírodní obraz Země od nakladatelství Fraus, Česká geografická společnost a Nová škola. Vybrané učebnice byly podrobeny analýze obtížnosti textu a celkové didaktické vybavenosti. Zvolenou metodiku posuzování jsem popsala a vysvětlila ve své práci. Druhou metodou použitou v mé bakalářské práci byla metoda dotazování. Nejprve jsem pomocí dotazníku kvantifikovala používání učebnic v několika krajích Čech a na tomto základě vybrala učebnice zmiňovaných nakladatelství k analýze. Druhý dotazník pomohl srovnat naměřené údaje se zkušenostmi učitelů, kteří uvedené učebnice používají. Srovnání mnou naměřených výsledků s dalšími analýzami jiných autorů i se zkušenostmi učitelů z praxe naznačuje zvyšování kvality učebnic zeměpisu pro 6. ročník ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor theses is focused to the student's books of geography for 6. grades of primary school. There are three different books from the Fraus publishing, Czech Geographical Institute and The New School publishing, which were chosen. The books were analysed by different criteria's such as difficulty of text, and didactic. The method is explained in this thesis. The second used method was a questionary. Firstly I used a questionary at the several schools in the Czech Republic, to know, which books are used during education. The result of this questionary was choosing the books for comparison. The second questionary helped compare the dates with experiences teachers, who use these books. At the end of the theses I compare my results with another analyses, papers and with teachers experiences. This shown that quality of the books of geography increase.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavliscova_BP_ANALYZA A HODNOCENI UCEBNIC ZEMEPISU PRO ZS.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavliscova V.pdfPosudek vedoucího práce771,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavliscova O.pdfPosudek oponenta práce710,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavliscova P.pdfPrůběh obhajoby práce153,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27892

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.