Title: Návrh řízené montáže pásových dopravníků ve firmě ENGEL strojírenská s.r.o. Kaplice
Other Titles: Proposal of the controlled assembly of conveyor belts in the company ENGEL strojírenská s.r.o. Kaplice
Authors: Goldfinger, Jan
Advisor: Duchek Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27899
Keywords: montáž;ergonomie;technologičnost konstrukce;efektivita;standartní pásový dopravník fb60;basic most;doba návratnosti.
Keywords in different language: assembly;ergonomics;construction technology;efficiency;standard conveyor belt fb60;basic most;payback period.
Abstract: Tato diplomová práce řeší návrh řízené montáže pásových dopravníků. Teoretická část se zabývá úvodem do montáže, rozborem vyráběných dopravníků. Praktická část práce se zabývá zhodnocením stávajících montážních postupů a návrhem efektivnější metody montáže daného typu dopravníku FB60. Následným rozpracováním nejvhodnější varianty, její vizualizací a umístěním v nové hale. A nakonec zhodnocením doby návratnosti investice pomocí prosté doby návratnosti.
Abstract in different language: This thesis solves the proposal of controlled assembly of conveyor belts. The theoretical part deals with an introduction to the assembly and a produced conveyor analysis. The practical part is focused on the evaluation of current assembly procedures and proposal of more efficient assembly method of the given type of conveyor FB60. Subsequently the best assembly variant, its visualization and location in a new production hall is elaborated. Finally the practical part occupies with the evaluation of payback period using simple payback period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bc_Jan_Goldfinger.pdfPlný text práce10,99 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Goldfinger.PDFPosudek vedoucího práce396,89 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Goldfinger.PDFPosudek oponenta práce808,22 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Goldfinger.PDFPrůběh obhajoby práce223,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.