Title: Vliv prostředí na parametry tištěných elektronických součástek
Other Titles: Influence of ambient conditions on parameters of printed electronic devices
Authors: Harant, Jaroslav
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Řeboun Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27941
Keywords: kapacitor;induktor;sítotisk;šablonový tisk;aerosol jet printing;návrh elektronických součástek;tištěné elektronické součástky.
Keywords in different language: capacitors;inductor;serigraphy;stencil printing;aerosol jet printing;design of electronic components;printed electronic components.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu planárních pasivních elektronických součástek. V této práci jsou také popsány některé způsoby výroby těchto součástek. Hlavní částí této diplomové práce je návrh postupu a metody testování vlivu okolního prostředí na elektrické parametry planárních pasivních elektronických součástek. Dále bylo provedeno změření a vyhodnocení naměřených údajů těchto součástek.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the design of planar passive electronic components. This thesis also describes certain methods for producing these components. The main part of this thesis is the design of process and methods for testing the influence of the environment on the electrical parameters of planar passive electronic components. Furthermore, measuring and evaluation of measured data of these components was done.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jaroslav_Harant_E14N0006P.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFView/Open
067113_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,57 kBAdobe PDFView/Open
067113_oponent.pdfPosudek oponenta práce416,37 kBAdobe PDFView/Open
067113_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce226,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.