Title: Testování vodivě lepených spojů pro flexibilní elektroniku
Other Titles: Testing conductive adhesive joints for flexible electronics
Authors: Zelenka, Robert
Advisor: Džugan Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Řeboun Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27967
Keywords: flexibilní elektronika;elektricky vodivá lepidla;elektricky vodivá lepidla izotropní;elektricky vodivá lepidla anizotropní;elektricky vodivé lepené spoje;testování vodivě lepených spojů;klimatické testy akcelerovaného stárnutí;mechanická pevnost ve smyku
Keywords in different language: flexible electronics;electrically conductive adhesives;isotropic electrically conductive adhesives;anisotropic electrically conductive adhesives;electrically conductive adhesive joints;climatic tests of accelerated aging;mechanical shear strength
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na atraktivní směr v elektronice, kterým je flexibilní elektronika. V rámci práce je vypracována rešerše komerčně dostupných elektricky vodivých lepidel. Diplomová práce se v praktické části zabývá charakterizací a testováním vodivě lepených spojů v odlišných klimatických podmínkách simulujících akcelerované stárnutí a dále je testována mechanická pevnost spojů ve smyku. Na základě testů je vyhodnocena kvalita realizovaných elektricky vodivých lepených spojů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the attractive trend in electronics, which is flexible electronics. Within this work, a research of commercially available electrically conductive adhesives is made. The diploma thesis deals with the characterization and testing of conductive adhesive bonded joints exposed to different climatic conditions that simulates accelerated aging and additionally the mechanical strength of the shear joints is tested. Based on the tests results, the quality of the realized electrically conductive bonded joints is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZELENKA_ROBERT_2017.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFView/Open
070926_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,35 kBAdobe PDFView/Open
070926_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,81 kBAdobe PDFView/Open
070926_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.