Title: Fyzikalistické pojetí jazyka vědy
Other Titles: Linguistic physicalism in philosophy of science
Authors: Merglová, Kateřina
Advisor: Kvasz Ladislav, Prof. RNDr. Ph.D.
Referee: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27977
Keywords: fyzikalismus;protokolární věty;jednotná věda;otto neurath;rudolf carnap
Keywords in different language: physicalism;protocol sentences;united science;otto neurath;rudolf carnap
Abstract: Hlavním cílem této práce je představení fyzikalismu Vídeňského kroužku. Za tímto účelem je sledován vývoj myšlenky fyzikalismu v myšlení Otty Neuratha a Rudolfa Carnapa jako zástupců Vídeňského kroužku. Práce je zaměřena na diskusi mezi nimi v letecdh 1938-1934, zejména na diskuzi o protokolárních větách v letech 1931-1932. Téma protokolárních vět v rámci fyzikalismu tak tvoří jádro, na kterém jsou dobře viditelné rozdíly mezi Neurathovým a Carnapovým pojetím jazyka vědy.
Abstract in different language: The main aim of this work is presentation of Physicalism of the Vienna Circle. For this purpose the development of idea of Physicalism in thinking of Otto Neurath and Rudolf Carnap as members of Vienna Circle is pursued. This work is interested in discussion between them in years 1928-1934 especially in discussion about Protocol sentences in years 1931-1932. The theme of Protocol sentences in terms of Physicalism forms the core whereon we can well see differences between Neurath's and Carnap's conception of language of science.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Merglova_k odevzdani 12.4.16.pdfPlný text práce652,84 kBAdobe PDFView/Open
merglova_kvasz.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
merglova_schuster.pdfPosudek oponenta práce699,99 kBAdobe PDFView/Open
merglova_O.pdfPrůběh obhajoby práce372,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.