Title: Návrh asynchronního motoru s klecí nakrátko
Other Titles: Design of the squirrel-cage induction machine
Authors: Přikryl, Jan
Advisor: Červený, Josef
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2799
Keywords: třífázový asynchronní motor;návrh;stator;rotor;vinutí;klec nakrátko;magnetický obvod;odpor;reaktance;ztráty;účinnost;zatěžovací charakteristiky;rozběhové charakteristiky;oteplení
Keywords in different language: three-phase asynchronous motor;design;stator;rotor;windings;squirrel cage;magnetic circuit;resistance;reactance;losses;efficiency;load characteristics;starting characteristics;temperature rise
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh třífázového asynchronního stroje s klecí nakrátko. Cílem této práce je vypracování postupu návrhu motoru o středním výkonu 15 kW. Návrh obsahuje výpočet hlavních rozměrů stroje, návrh magnetického obvodu, parametry statorového a rotorového vinutí, ztráty, účinnost, rozběhové a zatěžovací charakteristiky, tepelný výpočet a popis statorového vinutí.
Abstract in different language: The master theses presents design three-phase asynchronous motor with squirrel cage. The aim of this project is to develop workflow of design engine with a middle power of 15 kW. The design includes the calculation of the main machine measures, design of magnetic circuit, parameters of the stator and rotor windings, losses, efficiency, starting and load characteristics, thermal calculation and description of the stator winding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAN_PRIKRYL_2012.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
047287_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,23 kBAdobe PDFView/Open
047287_oponent.pdfPosudek oponenta práce262,88 kBAdobe PDFView/Open
047287_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.